Anvisningar till en vårdenhet

Denna sida innehåller anvisningar till en vårdenhet som behandlar patienter med arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

Utredning av försäkringsuppgifterna

Om en vårdenhet inte vet hos vilket försäkringsbolag arbetsgivarens försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har tecknats, ska vårdenheten kontrollera försäkringsuppgifterna i det försäkringsregister som Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) upprätthåller. Kontrollen ska göras genom att skicka e-post till adressen vakuutusrekisteri@tvk.fi eller ringa till servicenumret 0409 220930 (vardagar kl. 9:30 - 10:30).

Vårdenheten lämnar alla handlingar och räkningar till arbetsgivarens försäkringsbolag.

Om vårdenheten inte får information om den försäkringsanstalt där arbetsgivarens försäkring var vid tidpunkten för skadefallet, ska en anmälan om utredning av den ersättningsansvariga försäkringsanstalten göra till TVK.

Anmälan till TVK

En vårdenhet kan anmäla ett skadefall (olycksfall eller misstanke om yrkessjukdom) som inträffat i arbetet genom att skicka följande uppgifter till TVK:

  • den skadades namn, adress och födelsedatum
  • arbetsgivarens namn och kontaktinformation
  • uppgifter om skadefallet och journalanteckningarna om vården
  • en kopia av en eventuell A1/E101-blankett (s.k. intyg för utsänd arbetstagare)

Utan dessa uppgifter kan ärendet inte handläggas utan handlingarna återsänds till vårdenheten.

Räkningarna för sjukvårdskostnaderna jämte fullkostnadsavgifter kan skickas direkt till TVK för handläggning.

Fullkostnadsansvar

Försäkringsbolagen betalar vårdkostnaderna för sjukvård som getts på grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt kommunfaktureringen (fullkostnadsavgift) direkt till den kommun eller samkommun som ansvarar för produktionen av vårdtjänsten. Dessutom ersätts den klientavgift som tagits ut till den skadade.

En fullkostnadsavgift betalas om det är fråga om ett skadefall och sjukvård som ska ersättas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. För att försäkringsbolaget ska kunna göra de nödvändiga avgörandena om huruvida skadefallet och sjukvården är ersättningsbara, ska vårdenheten utan dröjsmål lämna uppgifter om vården och uppgift om arbetsgivaren till försäkringsbolaget. Utan dessa uppgifter kan försäkringsbolaget inte avgöra ersättningsbarheten eller betala fullkostnadsavgiften.

Om en vårdplan utarbetas för en behandling, förutsätter betalning av fullkostnadsavgiften dessutom att vårdplanen skickas inom fyra vardagar från det att anteckningarna om planen ska göras i patienthandlingarna. Enligt 8 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) ska anteckningar i journalhandlingarna göras senast inom fem dygn efter att patienten avlägsnar sig från mottagningen eller efter att servicehändelsen i övrigt avslutas. I fråga om sådan så kallad fortsatt vård kan försäkringsbolaget ge en betalningsförbindelse till en vårdplats som bolaget väljer själv.

Försäkringsbolaget har rätt att utan avgift få tillgång till de anteckningar i patienthandlingarna och anmälningar som anknyter till fullkostnadsavgiften.

fullkostnadssystemet tillämpas inte i följande fall:

  • olycksfallet i arbetet inträffade före 1.1.2005
  • yrkessjukdomen debuterade före 1.1.2005
  • sjukvården gäller ett skadefall som ska ersättas utifrån frivilliga fritidsförsäkringar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.