Inkomstbortfall

Ersättningar för inkomstbortfall på grund av invaliditet orsakad av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom betalas i form av:

  • dagpenning
  • olycksfallspension
  • rehabiliteringspenning

Dagpenning

För arbetsoförmåga betalas inledningsvis dagpenning, om arbetsoförmågan varar i minst tre på varandra följande dagar med undantag av skadedagen. Dagpenning betalas inte för skadedagen. Dagpenning utbetalas under högst ett år från skadedagen och för varje kalenderdag.

Under fyra veckors tid från skadedagen är dagpenningens belopp lika stor som den lön för sjukdomstid som betalas till arbetstagaren. Då betalas dagpenningen till arbetsgivaren som betalade lön under sjukdomstiden. Om lön för sjukdomstid inte har betalats under denna period, fastställs dagpenningen utifrån den skadades arbetsinkomster under de fyra veckor som föregick skadefallet.

Efter de första fyra veckorna är dagpenningens belopp 1/360-del av den skadades årsarbetsinkomst.

Dagpenning är en skattebelagd förmån. Från dagpenningen görs avdrag för löntagarpremier före förskottsinnehållning.

Olycksfallspension

Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen Om den skadade fortfarande är arbetsoförmögen ett år efter skadefallet, betalas till den skadade en olycksfallspension vars belopp fastställs utifrån årsarbetsinkomsten.

Full olycksfallspension är 85 % av årsarbetsinkomsten för personer under 65 år och 70 % av årsarbetsinkomsten för personer som fyllt 65 år.

Olycksfallspension kan också betalas som delersättning om nedsättningen av arbetsförmågan och inkomstbortfallet är partiellt. Nedsättningen i arbetsförmågan ska vara minst 10 %.

Vid bedömningen av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster. Nedsättningen av arbetsförmågan ska uttryckligen vara en följd av en skada som orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom som ersätts.

Olycksfallspensionen justeras årligen med det arbetspensionsindex som avses i lagen om pension för arbetstagare.

För personer som inte har fyllt 65 år förhöjs grundbeloppet av olycksfallspensionen från ingången av det sjätte kalenderåret på grund av pensionstagarens ålder. Olycksfallspension är en skattebelagd förmån.

Rehabiliteringspenning

Inkomstbortfall för den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår ersätts genom rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenningen som betalas under den tid yrkesinriktad rehabilitering pågår är i princip lika stor som full dagpenning eller olycksfallspension.

Årsarbetsinkomst

Ersättning för inkomstbortfall baseras på årsarbetsinkomsten i följande situationer:

  • dagpenning efter att det gått fyra veckor från skadefallet
  • olycksfallspension
  • rehabiliteringspenning efter att det gått fyra veckor från skadefallet och under tid med olycksfallspension
  • familjepension (efterlevandepension och barnpension).

Årsarbetsinkomsten fastställs utifrån den skadades arbetsinkomster vid tidpunkten för skadefallet (arbetsinkomsten på skadedagen). Arbetsinkomsterna beräknas på grundval av de arbetsinkomster den skadade hade under det år som föregick skadefallet. Alla arbetsförhållanden som den skadade har på skadedagen beaktas.

Arbetsinkomsten på skadedagen jämförs med medeltalet av arbetsinkomsterna under de tre kalenderår som föregick skadefallet (arbetsinkomsterna under jämförelsetiden). Om arbetsinkomsten på skadedagen inte avviker med 20 % från det medeltal som avses ovan, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen om årsarbetsinkomsten.

Om årsarbetsinkomsten på skadedagen avviker med minst 20 % från medeltalet för arbetsinkomsterna under jämförelsetiden, betraktas medeltalet av arbetsinkomsterna under jämförelsetiden och arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst. Om denna avvikelse på minst 20 % beror på någon annan förändring i inkomsterna som kan bedömas vara permanent, betraktas arbetsinkomsten på skadedagen som årsarbetsinkomst.

Fastställandet av årsarbetsinkomsten beskrivs ovan i huvuddrag. Vid beräkningen beaktas även inverkan av arbetslöshet, sjukdom och annan frånvaro på arbetsinkomsterna. Som arbetsinkomst räknas penninglön och annat skattebelagt vederlag för arbetet, till exempel naturaförmån.

Om årsarbetsinkomsten underskrider den gräns som fastställs i lag, används årsarbetsinkomstens minimibelopp som grund för ersättningarna. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns separata bestämmelser om studerandes och pensionärers årsarbetsinkomster.