Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i korthet

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring är en del av Finlands lagstadgade socialskydd. Det att försäkringen är lagstadgad innebär att det finns bestämmelser om försäkringsverksamheten, de skadefall som ska ersättas och om ersättningar i OlyL. Lagen innehåller också bägge parters skyldigheter och rättigheter och styr försäkrings- och ersättningshandläggningen t.ex. genom att ange tidsfrister.

Den lagstadgade sociala tryggheten omfattar förutom arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring även sjuk-, arbetslöshets- och arbetspensionsförsäkring.

En arbetsgivare ordnar skydd för sina anställda i händelse av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar genom att teckna en försäkring. Försäkringen ska tas i ett sådant försäkringsbolag som har laglig rätt att bevilja sådana försäkringar i Finland. Dessa skadeförsäkringsbolag är medlemmar i Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK). Då arbetsgivaren lämnar in en ansökan om försäkring till ett bolag, bör detta bevilja försäkring.

Staten behöver inte ta en särskild försäkring för sina anställda. Statskontoret betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar för personer i statliga anställnings- och tjänsteförhållanden ur statens medel.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är till sin natur en generell försäkring. Försäkringen omfattar alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren vid respektive tidpunkt. Huruvida den skadade omfattas av försäkringen avgörs i samband med handläggningen av en skada. En arbetsgivare som tecknat en obligatorisk försäkring för sina arbetstagare kan vid behov ansluta en frivillig fritidsförsäkring till den.

Privata skadeförsäkringsbolag sköter en offentlig förvaltningsuppgift

Försäkringar beviljas av privata skadeförsäkringsbolag såsom verkställare av OlyL. I denna uppgift sköter bolagen en offentlig förvaltningsuppgift och fungerar såsom myndigheterna. Utöver OlyL ska även de allmänna förvaltningslagarna, t.ex. förvaltningslagen och språklagen, tillämpas och verksamheten övervakas av riksdagens justitieombudsman och Finansinspektionen.

Bolagen har egna premiegrunder

Varje försäkringsbolag har sina egna premiegrunder utifrån vilka de fastställer sina försäkringspremier. I lagen föreskrivs endast om de principer som bolaget ska följa. I försäkringspremierna ska bolaget bland annat beakta att de försäkrade förmånerna är betryggande samt risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom. Premiegrunderna är inte offentliga.

Lagen fastställer de skadefall som ska ersättas och ersättningarna

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter såsom namnet säger olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och dessa begrepp definieras i lagen. Lagen garanterar att den skadade får ersättning för bland annat sjukvård, inkomstbortfall och bestående men. Försäkringen ersätter också rehabilitering som gör det möjligt att återgå till arbetslivet. Vid dödsfall får de anhöriga försörjning i form av familjepension.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsersättningarna är primära

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är primär i förhållande till andra sociala trygghetssystem. Ersättningar från andra system minskar inte de ersättningar som betalas för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Andra system beaktar däremot arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsersättningarna i sina egna ersättningar. Om det andra systemets ersättning för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom är större än arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsersättningarna, betalas skillnaden som en tilläggsersättning.

Även skadefall som inträffar i oförsäkrat arbete ersätts

Arbetstagaren har alltid rätt till ersättning om han eller hon råkar ut för en olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom. Om arbetsgivaren inte har varit ersättningsskyldig enligt lagen, eller försummat att teckna försäkring, behandlas ersättningsärendet av Olycksfallsförsäkringscentalen, som också betalar ut ersättning.

Om en försäkringsskyldig arbetsgivare inte har tecknat någon försäkring för sina arbetstagare eller om försäkringen har tecknats t.ex. i ett utländskt försäkringsbolag som inte har verksamhetstillstånd i Finland, försummar arbetsgivaren sin försäkringsskyldighet.