Webbsidans undersidor:

Vad är en yrkessjukdom?

De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägsallergier, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i övre extremiteterna. Arbetshälsoinstitutet publicerar årligen statistik om ersatta yrkessjukdomar och sjukdomar som misstänks vara yrkessjukdomar.

Definition på yrkessjukdom finns i lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdom. Yrkessjukdomar är arbetsrelaterade sjukdomar, men alla arbetsrelaterade sjukdomar är inte yrkessjukdomar som ska ersättas. Med arbetsrelaterad sjukdom avses en sjukdom vars uppkomst orsakats av arbetsförhållandena. Om det är sannolikt att sjukdomen huvudsakligen orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbete är det fråga om en yrkessjukdom. Sjukdomar som orsakats av en psykisk faktor kan inte ersättas som yrkessjukdom.

I förteckningen över yrkessjukdomar finns en förteckning över sjukdomar samt över faktorer som orsakar dem, dvs. om agenser med vilka det finns ett orsakssamband. För sjukdomar och agenser i förteckningen räcker det att bevisa att arbetstagaren har blivit utsatt till agensen i så stor utsträckning att den kan ha orsakat den aktuella sjukdomen. Förteckningen är inte uttömmande eller begränsande, utan en sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även om den inte nämns i förordningen, om sjukdomens orsakssamband med en agens som definieras i lagen kan påvisas med tillräcklig sannolikhet.

På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns mer detaljerad information om yrkessjukdomar, agenser och yrkessjukdomstatistik.

Till TTL:s webbplats

Yrkessjukdomar som ersätts

I Finland dör varje år nästan hundra arbetstagare till följd av en yrkessjukdom som ersätts. Merparten av dödliga yrkessjukdomar är cancer orsakad av asbest.

En yrkessjukdom ersätts av det försäkringsbolag där arbetsgivaren hade en giltig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring den dag yrkessjukdomen debuterade. Ersättningsskyldigheten bestäms på grundval av det arbete där exponeringen huvudsakligen har skett, om den skadade, när yrkessjukdomen debuterar, inte längre har det arbete som kan ha orsakat yrkessjukdomen.