Webbsidans undersidor:

Berättelser om ersättningssituationer

Varför nekade försäkringsbolaget ersättning? Av vilken orsak betalar försäkringsbolaget ersättningar och slutar sedan att betala dem trots att sjukskrivningen fortsätter?

Olycksfallsförsäkringscentralen har tagit fram typfall på ersättningsärenden gällande arbetsolycksfall som anses vara problematiska i praktiken. Varje berättelse är baserad på flera verkliga fall. Ingen av berättelserna har hänt någon så som den framställs. Berättelserna presenteras på en visuell tidslinje. Tillsvidare berättelserna finns bara på finska.

Berättelse om ett smärtsyndrom till följd av ett olycksfall

Ett komplext regionalt smärtsyndrom (CPRS) är ett långvarigt smärtsyndrom i en extremitet. Det kännetecknas av rubbningar i känsel och motorik samt avvikelser i det autonoma nervsystemets funktion.

"Kundrådgivare A deltog i ett fritidsevenemang som ordnades av arbetsgivaren. Under en grupplek skadade A vänster axel. Försäkringsbolaget ersatte A för undersöknings- och sjukvårdskostnader fram till augusti 2016 och även senare. A beviljades även menersättning."

Tidslinje för berättelsen om CPRS som ersätts som ett arbetsolycksfall (på finska)

Berättelser om hjärnskador

En hjärnskada är en skada i hjärnvävnaden till följd av trauma mot huvudet. Svårighetsgraden av symtomen på hjärnskada varierar avsevärt. I de flesta fall är skadorna lindriga och återhämtningen snabb. Svårighetsgraden bestäms utifrån varaktighet och djup på medvetslösheten, längd på minnesluckan efter skadans uppkomst, fynd och symptom från centrala nervsystemet konstaterade vid läkarundersökning och undersökningsfynd samt resultat från bilddiagnostik av hjärnan. (källa: Terveyskylä/aivovammat)

"45-åriga löneexpert V snubblade i trappan på sin arbetsplats och ådrog sig en hjärnskada. Försäkringsbolag ersatte undersöknings- och vårdkostnaderna, inkomstbortfallet och arbetsprövningen. Under arbetsprövningen råkade ut för ett nytt trauma mot huvudet på sin fritid. Försäkringsbolaget ersatte inte undersöknings- och vårdkostnaderna relaterade till den nya skadan."

Tidslinje för berättelsen om hjärnskadan som ersattes som ett arbetsolycksfall och den nya skadan (på finska)

"35-åriga personaladministratör M var på väg till arbetet när en lastbil plötsligt vände framför hans bil. M fick en hjärnskada som följdes av  rehabilitering och arbetsprövning. Senare kunde M återgå till heltidsarbete. Försäkringsbolag ersatte kostnaderna orsakade av arbetsolycksfallet."

Tidslinje för berättelsen om hjärnskadan som ersattes som ett arbetsolycksfall (på finska)

Astma orsakad av fuktmikrobexponering - två berättelser

Astma orsakad av en fuktskada kan diagnostiseras som yrkesastma när astmadiagnosen sätts i en specialvårdsenhet och enligt God medicinsk praxis-rekommendationer. Det är viktigt att även visa att patienten varit exponerad för fuktmikrober i betydande grad, att symptomen uppstår och förvärras i exponeringsmiljön samt att orsakssambandet mellan symptomen och miljön konstateras med hjälp av en PEF-arbetsplatsuppföljning.

"35-åriga röntgenskötare H med god grundhälsa exponerades för fuktmikrober på sin arbetsplats och utvecklade astma. Försäkringsbolag konstaterade att det är fråga om yrkesastma och beviljade ersättning för kostnader och men."

Tidslinje för berättelsen om astma8 (på finska)

"40-åriga barnträdgårdslärare O lades in på sjukhus på grund av andnöd. Hon fick diagnosen astma. Efter undersökningen fastslog försäkringsbolaget att det var fråga om yrkesastma men ansåg att symptomen som uppstod i arbetsplatsens nyrenoverade lokaler inte berodde på yrkesastma som skulle ersättas."

Tidslinje för berättelsen om astma orsakad av fuktmikrobexponering, symptomen som beror inte på yrkesastma (på finska)

Berättelse om mögellunga

Mögellunga, det vill säga allergisk alveolit orsakas oftast av mögligt hö och halm eller spåndamm i jordbruksarbete. Symptomen är andnöd, hosta och feber som vanligtvis uppstår 4–8 timmar efter exponering till mögeldamm.

När man bedömer om en yrkessjukdom ska ersättas är det viktigt att veta om exponeringen till mögeldamm skedde under arbetsuppgifter. Om mögellunga beror på arbetsrelaterad exponering ersätts den som en yrkessjukdom.

"76-åriga jordbrukare M gick i pension efter mer än 40 år av arbete. Efteråt fick han andningssymtom som senare diagnostiserades som mögellunga. Försäkringsanstalten klassificerade inledningsvis inte sjukdomen som en yrkessjukdom, men ersatte den senare."

Tidslinje för berättelsen om mögellunga som yrkessjukdom (på finska)

Berättelse om knän

Knäleden är en sammansatt led som förbinder lårbenet med skenbenet och knäskålen. Knät kan lätt bli ömt och skadas till följd av stukningar och slagskador. Som bärande led kan det också slitas ut. En lätt stukning eller ett lätt slag mot knät kan sätta igång en besvärlig smärtspiral i ett slitet knä, även om det tidigare var symptomfritt.

"55-åriga byggarbetare A ramlade in i en grop på väg hem. Det resulterade i att han stukade knät. Försäkringsbolaget ersatte kostnader som orsakades av stukningen, men inte av den diagnostiserade artrosen i knäleden."

Till tidslinjen för berättelsen om knän (på finska)

Berättelser om axlar

Axeln är människans rörligaste led. Axelleden omges av en rotatorkuff bestående av ett flertal muskelsenor. Rotatorkuffen kan lätt skadas exempelvis om man faller och tar emot sig med armen eller till följd av annan skada med hög rörelseenergi. Partiella rotatorkuffrupturer kan läka utan kvarvarande symptom. Fullständiga rupturer måste repareras kirurgiskt.

Axeln är också benägen att utveckla degenerativa sjukdomar. Dessa ganska vanliga sjukdomsrelaterade skador ersätts inte från olycksfallsförsäkringen, eftersom försäkringsbolagets ansvar är endast att ersätta följderna av olycksfallet.

Berättelse om axlar 1 (Tidslinjen öppnas i nytt fönster på finska)
"Överraskad av halka i mars. Fastighetsskötare H (född 1978) halkade på innegården på sin arbetsplats och skadade axeln. Han blev sjukskriven..."

 Berättelse om axlar nr 2 (Tidslinjen öppnas i nytt fönster på finska)
"Maskinoperatör P (född 1960) snubblade på sin arbetsplats och skadade tummen och axeln på vänster sida..."

 Berättelse om axlar nr 3 (Tidslinjen öppnas i nytt fönster på finska)
"Kontorssekreterare R (född 1962) sträckte sig efter en ganska tung mapp som dessvärre gled ur hennes händer och föll på golvet. R vacklade och hon kände smärta i axeln. Axeln läkte inte som förväntat..."