Andra ersättningar för kostnader

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts:

  • rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård,
  • ökat behov av vård, hjälp, tillsyn eller handledning,
  • slitage på kläderna,
  • extra kostnader för hemvård,
  • vissa sakskador orsakade av ett olycksfall.

Rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på sjukvård. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Resekostnaderna ersätts till den närmaste vårdenheten som ger den nödvändiga vården. När försäkringsbolaget ger en betalningsförbindelse till exempel för utförande av en operation i en viss vårdenhet, ersätts resekostnaderna till vårdenheten.

Resekostnader ersätts i regel enligt kostnaderna för användning av kollektiva trafikmedel. Vid resa med privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Ersättningsbara inkvarteringskostnader kan uppkomma exempelvis när den skadade på grund av långt avstånd är tvungen att resa till den ort där sjukvården ges redan kvällen innan.

Om en följeslagare är nödvändig på grund av den skadades hälsotillstånd, ersätts även följeslagarens nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader.

Ökat behov av vård, hjälp, tillsyn eller handledning

Vårdbidrag betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, om arbetstagaren på grund av en skada eller sjukdom försatts i ett så hjälplöst tillstånd att han eller hon inte klarar sig utan hjälp av en annan person.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns tre klasser av vårdbidrag. Avgörande om vilken klass av vårdbidrag den skadade beviljas görs utifrån beskrivningen av den skadades skada eller sjukdom.

Kostnader för anställning av en personlig assistent ersätts inte utan ersättningen betalas i form av vårdbidraget. Vårdbidraget är en skattefri ersättning.

Vårdbidrag betalas inte för den tid som den skadade får vård på sjukhus eller vid någon annan inrättning.

Vårdbidragets belopp

Slitage på kläderna

Klädtillägg betalas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen om en protes eller ett stödomslag vars användning orsakats av ett ersatt skadefall orsakar särskilt slitage av kläderna. Betalning av ersättningen förutsätter att hjälpmedlet används under en lång tid (minst tre månader).

Det finns två klasser för klädtillägget i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Klassen avgörs utifrån det hjälpmedel som används. Klädtillägget är en skattefri ersättning.

Klädtilläggets belopp

Extra kostnader för hemvård

Med hemvård avses städning, klädtvätt, butiksbesök, barnpassning och andra därmed jämställbara sedvanliga aktiviteter för att sköta hemmet. Andra motsvarande uppgifter för att vårda hemmet kan vara t.ex. snöskottning på vintern. Att gå ut med sällskapsdjur betraktas däremot inte som hemvård.

En förutsättning för ersättning är att familjen inte har möjlighet att sköta hemmet. Extern hjälp ersätts således endast om den skadade inte har familj eller om barnen är för små för att ta del i vården av hemmet. Till exempel en ensamstående förälder behöver utomstående hjälp medan han eller hon är intagen på sjukhus på grund av en skada till följd av olycksfall och en ensamboende person kan inte städa på grund av olycksfall.

Ersättning betalas högst under ett år från skadefallet, och endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. I fråga om städning avser detta i princip så kallad grundläggande städning och ett ersättningsbelopp som motsvarar den kommunala taxan.

Om den skadade själv behöver hjälp (t.ex. med att tvätta sig eller röra på sig) på grund av en skada eller sjukdom, betalas vårdbidrag till den skadade.

Ersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Ansökan måste innehålla en utredning om de uppkomna kostnaderna.

Vissa sakskador orsakade av ett olycksfall

Från försäkringen ersätts följande föremål som gått sönder i samband med ett olycksfall i arbetet:

  • glasögon
  • hörapparater
  • tandproteser
  • stödförband, stödkorsetter
  • benproteser, ledproteser och konstgjorda organ.

En förutsättning för ersättning är att föremålet går sönder i samband med ett skadefall som ska ersättas, vilket innebär att olycksfallet ska orsaka en skada eller en sjukdom.

Till den skadade ersätts dessutom kläder och ringar som söndrats i samband med sjukvården. Förutsättningen för ersättning är att saken nämns i läkarutlåtandet.

Ersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Ersättning för sakskador ska sökas separat genom att lämna in en utredning om de kostnader som orsakats.

Andra sakskador ersätts inte. Detta innebär att till exempel en mobiltelefon, en cykel eller kläder.