Menersättning

Menersättning betalas för allmänt men som orsakas av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom.

Med allmänt men avses en nedsättning av funktionsförmågan (funktionsnedsättning) som olycksfallet eller yrkessjukdomen orsakar. Omfattningen av ett bestående men kan bedömas tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade. Om invaliditetsklassen inte kan fastställas slutgiltigt när det gått ett år sedan olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, betalas ett förskott på menersättningen när man vet vilken storleksklass det bestående menet minst kommer att ha.

Det finns sammanlagt 20 invaliditetsklasser, och de definieras i statsrådets förordning om invaliditetsklassificering. En invaliditetsklass definieras i klassificeringen antingen exakt eller mer allmänt genom att beskriva de olika graderna av den funktionsnedsättning som skadan eller sjukdomen orsakar.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas inte separat ersättning för sveda och värk eller för kosmetiskt men. De har dock beaktats i invaliditetsklassificeringen, vilket innebär att de ingår i menersättningen.

Menersättningens belopp bestäms utifrån invaliditetsklassen och grundbeloppet enligt den tabell som finns i lagen. Den skadades ålder påverkar också ersättningens belopp. Den skadades förvärvsinkomster och andra individuella omständigheter har däremot ingen betydelse när ersättningen bestäms.

Menersättning betalas som engångsersättning om invaliditetsklassen är 1–5. I invaliditetsklasserna 6–20 betalas en fortlöpande ersättning.  

Om menet senare förvärras, betalas tilläggsersättning. Förvärrande ersätts om invaliditetsklassen stiger med minst en klass. Om invaliditetsklassen för fortlöpande menersättning senare sjunker med minst en invaliditetsklass, ska menersättningen betalas enligt de förändrade förhållandena.

Menersättning är en skattefri ersättning.

Tabellerna över menersättning i form av en engångsersättning

Olycksfallsförsäkringscentralen publicerar årligen en tabell som visar menersättning i form av engångsersättningen i invaliditetsklass 1– 5. Tabellerna anger engångsersättningens belopp för varje skadefall inträffade.

Varje enskild tabell tillämpas på menersättningar som ska betalas för olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffade under det aktuella året. Menersättningens belopp anges direkt i tabellen enligt den skadades ålder när olycksfallet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade.

Engångsbelopp för menersättning 2022, excell finns i Työtapaturmatieto                    

Tabellerna över engångsbelopp för menersättningen för tidigare år finns i Työtapaturmatieto: Korvaaminen_Etuudet_Haittaraha

Exempel på engångsbelopp som betalats ut som menersättning

  1. En 48-årig arbetstagare råkar ut för en olycka 2018, med följden att hans vänstra fotled måste amputeras. Enligt invaliditetsklassificeringen resulterar detta i ett men enligt invaliditetsklass 5. Vid fastställande av menersättningen används 2018 års engångsersättningstabell för menersättning. Ersättningen framgår av den kolumn som motsvarar invaliditetsklass 5 på den rad som anger den skadades ålder (48). Menersättningens belopp är 17 728, 90 euro.  Menersättningen justeras enligt arbetspensionsindexet till betalningsårets nivå. 
  2. En 55-årig arbetstagare råkar ut för en allvarlig arbetsplatsolycka i början av 2019. Till följd av olycksfallet får han en medelsvår funktionsnedsättning, hälta och betydande rörelsebegränsning i nedre extremiteterna. På grund av skadans beskrivning fastställs invaliditetsklassen till 8. När invaliditetsklassen är högre än fem betalas menersättning i form av en löpande ersättning varje månad. Menersättningens årsbelopp är en lagstadgad  procent av grundbeloppet. År 2019 var grundbeloppet 12 820 och procentsatsen 8,36 för invaliditetsklass 8. Arbetstagaren får 1 071,75 euro per år, det vill säga 89,31 euro per månad. Menersättningen justeras enligt arbetspensionsindexet till betalningsårets nivå.