Eurobelopp

De eurobelopp som nämns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) anges enligt indexnivån år 2014. De justeras årligen antingen med lönekoefficienten i 96 § i lagen om pension för arbetstagare eller med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Eurobeloppen och inkomstjämkningsgrundens eurobelopp i OlyL är som följer: 

Föreskrift i OlyL 2020 2019 2018 2017 2016
3 § 2 mom.
försäkringspliktens gräns
1 300 1 300 1 200 1 200 1 200
44 § 1 mom. 2 punkten
maximibelopp för undersökningar och ingrepp inom den privata hälso- och sjukvården som kan erättas utan betalningsförbindelse
320  310 310 310 310
51 § 1 mom.
grundläggande vårdbidrag
9,07  8,96 8,84 8,79 8,73
51 § 1 mom.
förhöjt vårdbidrag
20,39  20,14 19,85 19,74 19,63
51 § 1 mom.
maximalt vårdbidrag*
30,21  29,84 29,41 29,25 29,08
52 § 1 mom.
klädtillägg
0,60  0,60 0,59 0,59 0,58
52 § 3 mom.
förhöjt klädtillägg
2,41  2,38 2,35 2,33 2,32
79 §
minimiårsarbetsinkomst
14 650  14 360 14 100
14 080

13 910
86 §
menersättningens grundbelopp
12 1980  12 820 12 630
12 560

12 490
93 §
maximiersättning för merkostnaderna för serviceboende
60,41  59,67 58,82
58,50

58,15
107 § 2 mom.
inkomstjämkning av efterlevandepension
31 497,50  30 874 30 315
30 272

29 906,50
109 § 1 mom.
begravningshjälp
4 960  4 900 4 830
4 810

4 780
152 § 4 mom.
minsta fröjsmålsförhöjning som ska betalas
7,80  7,64 7,50
7,49

7,40
184 § 1 mom.
maximibeloppet för ersättningar och fullkostnadsavgifter som tas ut av arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet
5 360  5 250 5 150 5 140 5 090
           
Arbetspensionsindex 2617  2582 2548 2 534 2 519
Lönekoefficent 1,446  1,417 1,391 1,389 1,373
           
Avdrag för löntagarpremier % (62 §) 4,14 4,24 4,48 4,64 4,60