Ersättningsförfarandet

Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om skadefallet. Arbetsgivaren gör en anmälan om ärendet till försäkringsanstalten. Med denna anmälan som arbetsgivaren gör blir ersättningsärendet anhängigt.

Även den skadade eller vårdenheten kan anhängiggöra ärendet genom att lämna en skriftlig anmälan till försäkringsanstalten. I anmälan ska meddelas

 • arbetsgivarens namn och kontaktinformation,
 • uppgifterna om skadefallet
 • samt arbetstagarens namn, födelsedatum eller personbeteckning och kontaktinformation.

Vårdenheten ska utöver dessa uppgifter också lämna in de patientjournalanteckningar som gäller vårdbesöket.

När ersättningsärendet har blivit anhängigt, meddelar försäkringsanstalten den skadade om att ärendet är anhängigt. Försäkringsanstalten ska dessutom sörja för att den snarast möjligt får tillgång till alla handlingar som behövs för avgörandet om ersättningen.

Försäkringsanstalten är skyldig att på eget initiativ betala de ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som den skadade har rätt till enligt lagen och de erhållna utredningarna.

Man ska ansöka om vissa ersättningar inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Sådana skador och sjukdomar är:

 • läkemedel och förbandsmaterial
 • rese- och inkvarteringskostnader
 • extra kostnader för hemvård
 • föremål som gått sönder i anslutning till skadefallet
 • ersättning för lön under undersökningstid
 • ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår

Hörande

Syftet med hörandet är att främja utredningen av ersättningsärendet genom att bereda den skadade arbetstagaren möjlighet att uttrycka sin egen åsikt om ärendet. Arbetstagaren ska höras innan ersättningsärendet avgörs. Arbetstagaren ska ges möjlighet att lämna en förklaring på sina anspråk som kan ha betydelse för lösningen.

Ett ärende får avgöras utan att en part hörs, om ett yrkande som inte rör någon annan part godkänns eller om hörandet av någon annan orsak är uppenbart onödigt.

Arbetsgivaren deltar i handläggningen av ett ersättningsärende genom att göra en anmälan om skadefallet till försäkringsanstalten. Man kan också begära annan utredning av arbetsgivaren under ersättningshandläggningen, till exempel om anställningsförhållandet, arbetsinkomsterna eller rehabiliteringsärendet.

Uttalande av ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

En försäkringsanstalt ska be ersättningsnämnden för olycksfallsärenden om ett utlåtande om försäkringsanstaltens beslutsförslag i bestämda fall. Det handlar bland annat om hög handikapp, yrkesinriktad rehabilitering i mer än ett år och vissa permanenta pensionsfrågor.

Frist för utfärdande av beslut

En försäkringsanstalt ska i ett ersättningsärende utfärda ett beslut utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att anstalten fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet. Om fristen överskrids, betalar försäkringsanstalten en dröjsmålsförhöjning.

Om försäkringsbolaget inte har påbörjat utredandet av ersättningsärendet eller utfärdat ett beslut inom den nämnda fristen, kan den skadade ansöka hos Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) om att det fördröjda ärendets handläggning överförs till TVK. Förflyttning av handläggningen av ärendet till TVK kan sökas med en fritt formulerad ansökan.

Beslutets form, innehåll och motivering

Ett beslut ges skriftligen och följande uppgifter ska klart framgå av beslutet:

 • myndighet som fattat beslutet
 • tidpunkten för utfärdandet av beslutet
 • berörda parter som beslutet omedelbart gäller
 • motiveringar till beslut
 • och specificerad uppgift om vad den berörda parten är berättigad eller förpliktad till eller hur ärendet avgjorts i övrigt,
 • samt namnet på och kontaktinformation för den person av vilken den berörda parten vid behov kan be om att få mer information om beslutet.

Beslutet ska också motiveras. Om ett avvisande beslut om ersättning till centrala delar bygger på medicinska faktorer, ska motiveringarna till beslutet innehålla de omständigheter som huvudsakligen påverkat beslutet och de slutsatser som dragits utifrån dessa omständigheter.

Sökande av ändring

En part som är missnöjd med ett beslut av en försäkringsanstalt får överklaga beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden, vars beslut i sin tur kan överklagas hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut kan i vissa fall överklagas hos högsta domstolen. Med beslutet följer alltid en anvisning om sökande av ändring.

Besvären lämnas alltid till den försäkringsanstalt som utfärdat beslutet. Försäkringsanstalten ska först överväga att justera beslutet utifrån eventuell ny information som erhållits. Om beslutet inte justeras, skickas besvären vidare till besvärsnämnden.

Besvären ska alltid anföras skriftligen och det kan vara en fritt formulerad besvärsskrift. Tiden för att söka ändring är 30 dagar från den dag då parten fick kännedom om ett beslut.

Handläggning av ett besvärsärende hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfritt. För handläggningen av överklagandet i försäkringsdomstolen och högsta domstolen kan uppbäras en rättegångsavgift på det sätt som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter.

Statistik från besvärsnämnden för olycksfallsärenden gällande överklaganden 

Statistik från försäkringsdomstolen gällande överklaganden