Situationer som grundar sig på annan lagstiftning

Enligt lagen om arbetsolycksfall- och yrkessjukdomar försäkras endast arbetstagare som står i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Utöver lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomar finns ett antal andra speciallagar som uttryckligen föreskriver försäkring för kategorier av personer som omfattas av deras tillämpningsområde. Sådana kategorier anges nedan:

Lantbruksföretagare och stipendiemottagare

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas inte på lantbruksföretagare och stipendiemottagare. De omfattas istället av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Mer information om denna lag finns i Försäkringshandboken och hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Idrottsutövare

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar omfattar inte idrott. Föreskrifter om försäkring av idrottsutövare ges i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

Studerande

För skadefall som sker i praktiskt arbete som utförs av studerande, som vid arbetspraktik, har stiftats en separat lag (lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete). Mer ingående information om de omständigheter under vilka skadefall som inträffat är ersättningsbara finns i Försäkringshandboken.

Personer som får yrkesinriktad rehabilitering

När arbets- och utbildningsprövning, arbetsträning eller arbetspraktik ingår in yrkesinriktad rehabilitering och ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen eller enligt arbetspensionslagen (exklusive pensionslagen för den offentliga sektorn), ska en person som får rehabilitering försäkras enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Då den yrkesinriktade rehabiliteringen ersätts av Statskontoret har den skadade samma trygghet.

Personer som intagits på anstalt

Personer som intagits i underhålls- och straffanstalter ska försäkras för olycksfall som sker i arbete som ingår i vårdprogrammet (lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter).

Familjevårdare

Enligt familjevårdslagen ska en kommun eller samkommun som ingått uppdragsavtal för familjedagvårdare teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På familjevårdaren tillämpas vad som i nämnda lag föreskrivs om arbetstagare och på kommunen eller samkommunen tillämpas vad som i lagen föreskrivs om arbetsgivare.

Närståendevårdare

Enligt lagen om stöd för närståendevård ska en kommun som har ingått ett avtal om stöd för närståendevård för vårdaren teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På närståendevårdaren tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på kommunen tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som närståendevårdarens årsarbetsinkomst används vårdarvodets storlek på årsnivå, dock minst minimiårsarbetsinkomsten. På dagpenningen tillämpas inte den s.k. fyraveckorsregeln, utan dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska kommunen försäkra den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på kommunen tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som årsarbetsinkomst för den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas dock den minimiårsarbetsinkomst som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, och dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet för handikappade

Enligt socialvårdslagen ska den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade för den som deltar i arbetsverksamhet teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på den som anordnar arbetsverksamheten tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som årsarbetsinkomst för den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas dock den minimiårsarbetsinkomst som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, och dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet för utvecklingsstörda

Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda tillämpas på arbetsterapi som anordnas med stöd av nämnda lag i socialvårdslagen.

Ersättningar som motsvarar speciallagstiftningen

I flera olika lagar finns föreskrifter om ersättningsbarhet och ersättningar för olycksfall som inträffat under omständigheter som definieras i lagen. Sådana bestämmelser finns bland annat i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt i räddningslagen.

Med stöd av de hänvisningar som finns i lagarna fastställs ersättningarna i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Dessa skador handläggs av Statskontoret, och ersättningarna betalas ur statliga medel.

Försäkringshandboken ger mer ingående information om dessa lagar.