Webbsidans undersidor:

Vems ärenden handläggs av TVK

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska ett ersättningsärende handläggas av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), om skadefallet har inträffat i oförsäkrat arbete.

Enligt lag har en oförsäkrad arbetstagare samma rätt till ersättning som en försäkrad arbetstagare. Ett ersättningsärende kan hänvisas till TVK för utredning av en

  • arbetstagare,
  • arbetsgivare
  • eller vårdenhet.

I Finland fungerar TVK som en aktör i ärenden relaterade till EU:s välfärdssystem, med ett ansvar för att handlägga arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsärenden för utsända arbetstagare från EU eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet. För mer information om detta se punkten ’Arbetstagare som försäkrats i ett annat land’.

Ansökan om ersättning hos TVK

När det inträffar ett olycksfall i arbetet eller vid misstanke om yrkessjukdom i oförsäkrat arbete, ska arbetstagaren omedelbart informera arbetsgivaren om saken. Arbetsgivaren informerar omedelbart TVK om olycksfallet i arbetet eller misstanken om yrkessjukdom med blanketten för anmälan om olycksfall i arbetet. Anmälan ska göras inom 10 dagar från det att arbetsgivaren har informerats om olycksfallet.  

Arbetstagaren kan även själv göra en anmälan till TVK. Anmälan ska innehålla information om arbetstagaren, om arbetsgivaren, om det arbete som utförts och om de omständigheter som rådde när olycksfallet inträffade.

Allvarliga olycksfall ska alltid också anmälas till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett allvarligt olycksfall orsakar en svår skada eller ett dödsfall. En skada är svår när den med stor sannolikhet är bestående och försvårar det normala livet.

Mer information om handläggning av ersättningsärenden på TVK:  TVK:s ersättningsenhet, tfn 0404 504 210 eller e-post: korvaustoimi@tvk.fi .