Webbsidans undersidor:

Olycksförsäkringscentralens uppgifter, strategi och medlemmar

Olycksfallsförsäkringscentralen är ett samordnande organ med uppgift att genomföra och utveckla försäkringsverksamheten enligt OlyL. Dessutom handlägger TVK ersättningsärenden relaterade till skadefall som har inträffat i oförsäkrat arbete.

TVK:s uppgift är att föra statistik om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt övervaka hur arbetsgivarnas uppfyller sin försäkringsskyldighet. Den övervakar också och övervakar i allmänhet försäkringen av professionella idrottare och för ett register över försäkrade idrottsutövare och försäkringstagare enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Varje försäkringsanstalt som bedriver arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, ska enligt lag vara medlem i TVK.

TVK:s status och uppgifter fastställs i lagen om olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar 459/2015, Finlex webbplats

Förvaltningen

Olycksfallsförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören.

Allmänna mötet

Medlemmarna i TVK har rösträtt vid det allmänna mötet. Handläggningen av ärenden leds av en ordförande som väljs av mötet.

Det allmänna mötet ska

  • besluta om stadgarna för TVK,
  • behandla bokslutet och revisorernas utlåtande om bokslutet,
  • bestämma om de åtgärder förvaltningen och räkenskaperna för det föregående året ger anledning till,
  • besluta om arvodena för ordföranden och ledamöterna i styrelsen, för ordföranden, medlemmarna och de medicinskt sakkunniga i ersättningsnämnden för olycksfallsärenden samt för revisorerna,
  • besluta om hur många ledamöter och ersättare i styrelsen som ska representera TVK:s medlemmar och förrätta val av de ledamöter och ersättare i styrelsen som representerar centralens medlemmar samt val av revisorer,
  • och godkänna budgeten för det kommande året.

Styrelse

Styrelsens mandattid är tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen ska:

  • utöva den högsta beslutanderätten i TVK i de ärenden som inte ingår i det allmänna mötets eller verkställande direktörens beslutanderätt,
  • förbereda ärenden som ska behandlas på det allmänna mötet,
  • anställa och avskeda verkställande direktören och de direktörer som rapporterar till verkställande direktören samt avtala om deras löner och övriga tjänstgöringsvillkor,
  • och bestämma avgifterna för serviceuppgifter enligt 210 § OlyL.

Medlemmarna och ersättare

Medlemmarna: 
Sakkunnig, social- och hälsovårdspolitik Ida Nummelin, STTK rf
Direktör, företagens personförsäkringar Markus Munter, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
VD Heli Backman, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Jurist Paula Ilveskivi, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ledande expert Miia Kannisto, Akava ry, AKAVA/Finlands Juristförbund rf
VD Aki Kiiliäinen, Ömsesidiga försäkringsbolag Pohjantähti,
Minna Niemi , Fennia Ömsesidiga försäkringsbolag 
Anne Salomaa, Finlands Näringsliv EK
Business Lead, Juho Vilokki, LähiTapiola Ömsesidiga försäkringsbolag 
Direktör, personförsäkringar Jarkko Pärssinen, Pohjola Vakuutus Oy
Expertläkare Auli Rytivaara, Finlands Näringsliv EK
Specialist Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK 
Divisionschef Satu Vallivaara, Statskontoret

Vicemedlem
Direktör, försäkringar och ersättningar Jussi Ilveskoski, Ömsesidiga försäkringsbolag Turva, 
Expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Direktör Sami Pakarinen, Finlands Näringsliv EK
Jordbruksdirektör Johan Åberg, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Verkställande direktören

Verkställande direktören för TVK ska ha god kännedom om försäkringsverksamhet som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och han eller hon ska ha gott anseende. Verkställande direktören utövar den högsta beslutanderätten i enskilda ärenden som gäller betalning av ersättning för skador som inträffat i oförsäkrat arbete, handläggning av ett fördröjt ersättningsärende.

TVK:s verkställande direktör fr o m 1.6.2017 har varit jur. kand. Janne Reini.