Ersättningar vid dödsfall

När en arbetstagare har avlidit till följd av ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom får hans anhöriga ersättning i form av

  • begravningshjälp och
  • pension.

Vilka personer som räknas som anhöriga föreskrivs i lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomar.

Begravningshjälp

Om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom leder till att den skadade avlider, betalas begravningshjälp till dödsboet.

Begravningshjälpen har ett fast belopp i euro. Beloppet påverkas således inte av den skadades inkomstnivå eller av kostnaderna för begravningen. Begravningshjälp betalas ut under det år då kostnaderna uppstår. Begravningshjälpens belopp anges i en tabell på sidan Belopp i euro

Ersättning betalas dessutom för nödvändiga och skäliga kostnader för transport av den avlidne från den ort där han eller hon avled till bostads- eller hemorten.

Efterlevandepension

Pensionstagaren för efterlevandepension kan vara

  • den efterlevande maken
  • eller den efterlevande partnern i ett registrerat parförhållande
  • Efterlevandepension beviljas även en sambo som den skadade levde tillsammans med i gemensamt hushåll och som den skadade har eller hade haft ett gemensamt barn med eller som den skadade har ett avtal om inbördes underhåll med och avtalet har styrkts av notarius publicus.

Om äktenskapet eller samboendet ingåtts först efter att olycksfallet i arbetet inträffade eller yrkessjukdomen debuterade, har den efterlevande maken eller sambon rätt till efterlevandepension endast om de har ett gemensamt barn och/eller äktenskapet/samboendet varade i minst tre år.

Efterlevandepensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension. Om den efterlevande maken får familjepension ensam, är efterlevandepensionens belopp 40 % av den skadades årsarbetsinkomst. I andra situationer varierar efterlevandepensionen beroende på hur många barn som får pension.  

Efterlevandepensionen betalas till fullt belopp under de tolv första fulla kalendermånaderna. Efter detta görs en inkomstjämkning av efterlevandepensionen som kan minska pensionens belopp. Om den efterlevande maken vid denna tidpunkt fortfarande har barn som är berättigade till barnpension, görs jämkningen först när barnen inte längre får pension.

I princip får den efterlevande maken pension under hela sitt liv, om skadefallet inte har skett i arbete som den skadade utfört under tid med ålderspension och den efterlevande maken inte ingår ett nytt äktenskap eller ett samboförhållande enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap eller börjar leva i ett sådant samboförhållande som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, upphör rätten till efterlevandepension. I detta fall betalas till den efterlevande maken dock en engångsersättning som motsvarar tre års pension.

Barnpension

Barnpension betalas till barn under 18 år och till studerande barn i åldern 18–24. Studierna ska bedrivas i huvudsyssla och förbereda till ett yrke. Barnpensionens belopp varierar beroende på antalet barn som får pension.

Mer information om årsarbetsinkomsten

Från barnpensionen avdras den barnpension som FPA betalar med stöd av den allmänna familjepensionslagen och som beviljas fram till 21 års ålder.