Ersättning för kostnader och utgifter

I sjukvård som ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ingår:

  • sjukvård och medicinsk rehabilitering som är nödvändig på grund av skadan,
  • ersättning för lön under undersökningstid när det i samband med att ersättningsärendet utreds visar sig att det inte är fråga om ett skadefall som ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen,
  • ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår

Åtgärder som ska ersättas som medicinsk behandling

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts som sjukvård:

  • sjukvård som ges eller ordineras av läkare
  • läkemedel och förbandsmaterial som ordineras av läkare
  • medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård.

En förutsättning för att sjukvården ska kunna ersättas är att sjukvården är nödvändig på grund av skada eller sjukdom och att den getts under undvikande av onödiga kostnader.

Det första läkarbesöket och andra enskilda läkarbesök och mindre behandlingar som utförs i anslutning till dem (röntgenundersökning, gipsning) ersätts till den skadade utan betalningsförbindelse och arbetstagaren kan uppsöka vård i en offentlig eller privat vårdenhet.

För behandlingar som kostar över 310 euro (t.ex. magnetundersökning, endoskopi, operativ behandling) ska den skadade ha en betalningsförbindelse, om behandlingen ges i en privat vårdenhet. Om en sådan behandling ges i en offentlig vårdenhet sörjer vårdenheten för att göra en anmälan till försäkringsbolaget. Till den skadade ersätts den klientavgift som tagits ut av honom eller henne, om behandlingen är sjukvård som ska ersättas i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Försäkringsbolaget har rätt att hänvisa den skadade till vård till en annan vårdenhet, t.ex. till sin avtalspartner. Då ersätts vården till den skadade i enlighet med den betalningsförbindelse som försäkringsbolaget gett.

Trots försäkringsbolagets rätt att hänvisa den skadade till en vårdenhet har den skadade alltid rätt att få vård i en offentlig vårdenhet. Då ersätts den klientavgift som tagits ut av arbetstagaren.

Från försäkringen ersätts hjälpmedel för medicinsk rehabilitering. Som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ersätts ett instrument, en apparat, en förbrukningsartikel, ett program eller någon annan liknande lösning av sedvanlig standard som stöder, upprätthåller eller förbättrar arbetstagarens arbetsförmåga eller funktionsförmåga i dagliga aktiviteter eller förebygger att arbetsförmågan eller funktionsförmågan försämras. Hjälpmedel för medicinsk rehabilitering som ersätts är till exempel kryckor, rullstolar, ortoser och proteser.

Arbetstagaren ersätts för sjukvårdskostnader i samband med olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom. Arbetstagaren får ersättning för läkemedelskostnaderna genom att lämna en ansökan om läkemedel som den skadade betalat till försäkringsbolaget senast inom ett år.

Undersökningskostnader och ersättning för lön under undersökningstid

Ett försäkringsbolag ska anskaffa all utredning som behövs för att avgöra ett ersättningsärende. Därför ersätts undersökningskostnader från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen även om undersökningen visar att det inte är fråga om en skada som orsakats av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.

Vid olycksfall i arbetet görs undersökningar för att utreda huruvida det finns ett orsakssamband mellan skadan och olycksfallet. Vid misstanke om yrkessjukdom utreds i sin tur huruvida sjukdomen är arbetsrelaterad till exempel genom undersökningar vid Arbetshälsoinstitutet.

Lönebortfallet till följd av undersökningarna ersätts om det inte är fråga om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Ersättning betalas för högst sju dagar.

Ersättning för lön under undersökningstid ska sökas separat. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Ansökan måste innehålla en utredning om lönebortfallet.

Ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår

Om arbetstagaren får fysikalisk behandling på grund av en skada eller sjukdom, betalas ersättning för inkomstbortfall under behandlingen.

Om vård ges exempelvis under invaliditetstiden eller utanför arbetstid, betalas ingen separat ersättning. Ersättning betalas för högst 30 kalenderdagar per år.

Ersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att kostnaderna uppkom. Ansökan om ersättning till försäkringsbolaget måste innehålla en utredning om lönebortfallet.