Webbsidans undersidor:

Person som försäkrats i ett annat land

Arbete som utförs i huvudsak i Finland ska försäkras i Finland oberoende av arbetstagarens nationalitet. Ett undantag utgör s.k. utsända arbetstagare (från EU- eller EES-länder, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet). En utsänd arbetstagare har från sitt avgångsland fått intyget A1 som visar att arbetstagarens sociala trygghet ordnas av avgångslandet och att personen inte behöver försäkras i Finland.

TVK kan ersätta sjukvårdsförmåner som föranletts av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom i Finland i följande situationer:

 • till en utsänd arbetstagare (från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet), som skadats i ett olycksfall i arbetet i Finland. Arbetstagaren ska ha ett A1-intyg från sitt avgångsland och intyget ska vara i kraft vid den tidpunkt som olycksfallet sker.
 • till en arbetstagare som skadats vid ett olycksfall i arbetet eller exponerats för en faktor som orsakar en yrkessjukdom utomlands (i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet) och flyttar eller återvänder till Finland efter det.

När en utsänd arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom debuterar hos personen, ska arbetsgivaren ta kontakt med TVK. Kontantförmåner, såsom ersättning för inkomstbortfall, betalas dock ut av det land där den utstationerade arbetstagaren var försäkrad.

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EEE-länderna: Island, Liechtenstein, Norge

Länder med avtal om social trygghet i ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdom: Israel, Quebec.

Betalningstillstånd från den behöriga institutionen

Den behöriga institutionen beslutar om ersättning ska beviljas för arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. I fråga om utsända arbetstagare är det utsändande landet det behöriga landet. När en person skadats vid ett olycksfall i arbetet eller exponerats för faktorer som förorsakar yrkessjukdom i utlandet och därefter flyttat till Finland, är det land där personen arbetade behörigt att avgöra ersättningsbarheten. Vanligtvis är det sysselsättningslandet där olycksfallet inträffar eller där yrkessjukdomen uppstår.

TVK begär alltid om betalningstillstånd från det behöriga landet innan den kan betala ersättningar för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Om betalningstillstånd inte erhålls från det behöriga landet, kan kostnader som uppkommit i Finland inte ersättas.

Handläggningstiden för ett ersättningsärende vara upp till flera månader när ett betalningstillstånd inbegärs från en annan stat.

Vad ersätts?

TVK betalar ersättningar i enlighet med den finska lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i Finland. Efter att TVK fått betalningstillstånd kan centralen betala ersättningar för sjukvårdsförmåner (s.k. naturaförmåner) med anledning av olycksfall i arbetet. Sådana förmåner är:

 • kostnader för sjukvård (behandling och undersökning av skada eller sjukdom)
 • läkemedelskostnader och vårdartiklar
 • rese- och inkvarteringskostnader
 • kostnader för medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård
 • kostnader för hjälpmedel för medicinsk rehabilitering

Den skadade arbetstagare kan skicka till TVK de räkningar som skadan orsakat, även om det inte är säkert att han får ersättning för dem.

När ärendet har avgjorts, skickas till arbetstagaren ett beslut på vilket den skadade kan söka ändring. Arbetstagaren kan överklaga beslutet.

Utsänd arbetstagare

När en utsänd arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom debuterar hos personen, ska följande uppgifter lämnas in till TVK:

 • den skadades personuppgifter och adressuppgifter både i det land där personen arbetar och i personens hemland
 • arbetsgivarens namn och adress 
 • uppgift om att den utsända arbetstagaren har ett intyg (blankett A1)/kopia på intyget

Vårdenheten lämnar i allmänhet in räkningarna och de övriga handlingarna om sjukvården till TVK. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också själv lämna in de räkningar som olycksfallet i arbetet orsakat (t.ex. rese- och läkemedelskostnader) till TVK.

Om det är fråga om en arbetstagare som utsänts till utlandet från Finland, handläggs ärendet gällande olycksfallet i arbetet eller yrkessjukdomen i arbetsgivarens försäkringsbolag.

Olycksfall i arbetet/yrkessjukdom utomlands

När ett olycksfall i arbetet skett utomlands (i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet) och den skadade får vård för sin skada till följd av olycksfallet efter att den skadade flyttat eller återvänt till Finland, ska följande uppgifter lämnas in till TVK:

 • den skadades person- och adressuppgifter samt
 • arbetsgivarens namn och adress vid tidpunkten då olycksfallet inträffade.

TVK behöver dessutom följande dokument:

 • läkarutlåtanden
 • de räkningar som olycksfallet i arbetet medfört i Finland (t.ex. rese- och läkemedelskostnader)
 • övriga eventuella handlingar som anknyter till olycksfallet i arbetet.