Ansionmenetys

Työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutumasta työkyvyttömyydestä maksetaan ansionmenetyskorvauksia, jotka ovat:

  • päiväraha
  • tapaturmaeläke
  • kuntoutusraha

Päiväraha

Työkyvyttömyyden perusteella maksetaan päivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää vahinkopäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta vahinkopäivältä. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan vahinkopäivästä lukien ja kaikilta kalenteripäiviltä.

Päivärahan suuruus on neljän viikon ajan vahinkopäivästä saman suuruinen kuin työntekijälle maksettu sairausajan palkka. Päiväraha maksetaan sairausajan palkan maksaneelle työnantajalle. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, päiväraha määräytyy vahinkotapahtumaa edeltäneiden työansioiden perusteella.

Ensimmäisen neljän viikon jälkeen päivärahan suuruus on 1/360-osa työntekijän vuosityöansiosta.

Päiväraha on verotettava etuus. Päivärahasta tehdään ennen ennakonpidätystä palkansaajamaksujen vähennys.

Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta, maksetaan työntekijälle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella.

Täysi tapaturmaeläke on 85 % vuosityöansiosta alle 65-vuotiaalle ja 65 vuotta täyttäneelle 70 % vuosityöansiosta.

Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden pieneneminen ovat osittaisia. Työkyvyn heikentymän tulee olla vähintään 10 %.

Työkyvyn arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja. Työkyvyn heikentymisen tulee olla seurausta nimenomaan korvattavasta tapaturmavammasta tai ammattitaudista.

Tapaturmaeläke tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelaissa tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Tapaturmaeläkkeen perusmäärään tehdään alle 65-vuotiaille kuudennen vuoden alusta lukien perusmäärän korotus eläkkeensaajan iän perusteella. Tapaturmaeläke on verotettava etuus.

Kuntoutusraha

Ansionmenetys ammatillisen kuntoutuksen ajalta korvataan kuntoutusrahalla.

Lähtökohtaisesti ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha on täysimääräisen päivärahan tai tapaturmaeläkkeen suuruinen.

Vuosityöansio

Ansionmenetyskorvaus perustuu vuosityöansioon seuraavissa tilanteissa:

  • päiväraha neljän viikon jälkeen vahinkotapahtumasta
  • tapaturmaeläke
  • kuntoutusraha neljän viikon jälkeen vahinkotapahtumasta ja tapaturmaeläkeaikana
  • perhe-eläke (leskeneläke ja lapseneläke).

Vuosityöansio määritetään työntekijän työansioista vahinkotapahtuman sattuessa eli vahinkopäivän työnansio. Tämä lasketaan vahinkotapahtumaa edeltävän vuoden ajalta saatujen työansioiden perusteella. Kaikki vahinkopäivänä voimassa olleet työsuhteet otetaan huomioon.

Vahinkopäivän työansiota verrataan vahinkotapahtumaa edeltävien kolmen kalenterivuoden työansioiden (= vertailuajan työansiot) keskiarvoon. Jos vahinkopäivän työansio ei poikkea 20 % edellä mainitusta keskiarvosta, vuosityöansiona pidetään vahinkopäivän työansiota.

Jos vahinkopäivän työansio poikkeaa vähintään 20 % vertailuajan työansioiden keskiarvosta, vuosityöansiona pidetään vertailuajan työansioiden ja vahinkopäivän työansion keskiarvoa. Jos tämä vähintään 20 %:n poikkeama johtuu kuitenkin pysyväksi arvioitavasta muutoksesta ansioissa, vuosityöansiona pidetään vahinkopäivän työnansiota.

Vuosityöansion laskennassa otetaan lisäksi huomioon työttömyyden, sairauden ja muun poissaolon vaikutus työansioihin. Työnansioon luetaan rahapalkan lisäksi muu työstä saatu veronalainen vastike, kuten esimerkiksi luontoisetu.

Jos vuosityöansio jää alle laissa säädetyn rajan, käytetään korvausten perusteena vähimmäisvuosityöansiota. Laissa on erityissäännöksiä opiskelijoiden ja eläkeläisten vuosityöansiosta.