Haittaraha

Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta maksetaan haittarahaa. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista eli toiminnanvajausta.

Pysyvä haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Jos haittaluokkaa ei silloin voida lopullisesti vahvistaa, maksetaan haittarahan ennakkoa, kun tiedetään, minkä suuruinen pysyvä haitta vähintään tulee olemaan.

Haittaluokkia on yhteensä 20 ja ne on määritelty valtioneuvoston asetuksessa haittaluokituksesta. Haittaluokka on määritelty haittaluokituksessa joko tarkasti tai väljemmin kuvaamalla vamman tai sairauden aiheuttaman toiminnanvajauksen eri asteita.

Korvausta kivusta, särystä tai kosmeettisesta haitasta ei makseta erikseen. Nämä on kuitenkin huomioitu haittaluokituksessa ja ne sisältyvät haittarahakorvaukseen.

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja laissa mainitun perusmäärän mukaisesti. Vahingoittuneen työntekijän ikä vaikuttaa korvauksen määrään. Vahingoittuneen työntekijän ansiotuloilla tai muilla yksilöllisillä olosuhteilla, kuten harrastuksilla ei ole merkitystä korvausta määritettäessä.

Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1–5. Haittaluokissa 6-20 korvaus maksetaan kuukausittain jatkuvana korvauksena.  

Jos haitta pahenee myöhemmin, siitä maksetaan lisäkorvausta. Haitan paheneminen korvataan, jos haittaluokka nousee vähintään yhdellä. Jos jatkuvan haittarahan haittaluokka myöhemmin laskee vähintään yhdellä luokalla, maksetaan haittarahaa muutoksen jälkeen muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Haittaraha on verovapaa korvaus.

Kaksi esimerkkiä haittarahan kertakorvauksen määrittämisestä

  1. 48-vuotias työntekijä joutuu vuonna 2018 työtapaturmaan, minkä seurauksena hänen vasen nilkkansa joudutaan amputoimaan. Tästä aiheutuu hänelle haittaluokituksen mukaan haittaluokka 5:n suuruinen haitta. Haittakorvauksen määrittämisessä käytetään vuoden 2018 haittarahan kertakorvaustaulukkoa, josta vaakariviltä katsotaan 48-vuotiaan kohdalta haittaluokka 5:n mukaisesta sarakkeesta summa. Haittarahan määrä on 17 728, 90 euroa.  Haittaraha tarkistetaan työeläkeindeksillä maksuvuoden tasoon.  
  2. 55-vuotias työntekijä joutuu vakavaan työtapaturmaan alkuvuonna 2019. Tapaturman seurauksena hänelle jää alaraajojen keskivaikea toiminnanvajavuus, ontumista ja merkittäviä liikerajoituksia. Vamman tilakuvauksen perusteella haittaluokaksi arvioidaan 8. Kun haittaluokka on suurempi kuin viisi, haittarahaa maksetaan kuukausittain jatkuvana korvauksena. Haittarahan vuotuismäärä on laissa säädetty prosenttimäärä perusmäärästä. Vuonna 2019 perusmäärä on 12 820 euroa ja haittaluokan 8 prosenttimäärä 8,36 %. Työntekijälle maksetaan vuodessa 1 071,75 euroa eli kuukausittain 89,31 euroa. Haittaraha tarkistetaan työeläkeindeksillä maksuvuoden tasoon. 

Haittarahan kertakorvaustaulukot

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuosittain taulukon, josta käy ilmi haittarahan kertakorvauksen määrä haittaluokissa 1 - 5. Taulukot kertovat kunkin vahingon sattumisvuoden mukaisen kertakorvauksen määrän.

Haittarahan kertakorvaustaulukot löytyvät Työtapaturmatiedosta.

Kutakin taulukkoa sovelletaan kyseessä olevana vuonna sattuneista tapaturmista tai ilmenneistä ammattitaudeista maksettaviin haittarahoihin. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta sen mukaan, mikä on vahingoittuneen ikä tapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä.