Muuhun lainsäädäntöön perustuvat tilanteet

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vakuutetaan vain työ- tai virkasuhteessa työtä tekevät työntekijät. Työtapaturma- ja ammattitautilain rinnalla on joukko muita erityislakeja, joissa säädetään nimenomaisesti lain soveltamisalanpiiriin kuuluvien henkilöryhmien vakuuttamisesta. Tällaisia henkilöryhmiä ovat alla mainitut:

Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat

Työtapaturma- ja ammattitautilakia ei sovelleta maatalousyrittäjiin eikä apurahansaajiin. Heitä koskee maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki. Tästä laista lisätietoa Vakuutuskäsikirjasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta.

Ammattiurheilijat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki ei koske urheilijoita, joiden vakuuttamisesta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa.

Opiskelijat

Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta koskee vahinkotapahtumia, jotka sattuvat opiskelijoiden käytännön töissä, kuten työharjoittelussa sekä työvoimakoulutuksessa. Vakuutuskäsikirjassa kerrotaan tarkemmin, missä olosuhteissa sattuneet vahinkotapahtumat korvataan.

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevat

Kun ammatilliseen kuntoutukseen sisältyy työ- ja koulutuskokeilu, työhön valmennus tai työharjoittelu, ja tämä korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain tai työeläkelain mukaan (poisluettuna julkisen alan eläkelaki), kuntoutuja on vakuutettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Kun ammatillisen kuntoutuksen korvaa Valtiokonttori, vahingoittuneella on vastaava turva.

Laitoksissa olevat

Lain eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta mukaan huolto- ja rangaistuslaitoksissa olevat on vakuutettava hoito-ohjelmaan kuuluvassa työssä sattuneiden tapaturmien varalta.

Perhehoitajat

Perhehoitolain mukaan toimeksiantosopimuksen tehneen kunnan tai kuntayhtymän on vakuutettava perhehoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Perhehoitajaan sovelletaan, mitä mainitussa laissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan tai kuntayhtymään puolestaan sovelletaan, mitä laissa säädetään työnantajasta.

Omaishoitajat

Omaishoidon tuesta annetun lain mukaan kunnan, joka on tehnyt hoitajan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta, on vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Omaishoitajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan sovelletaan, mitä säädetään työnantajasta. Omaishoitajan vuosityöansiona käytetään hoitopalkkion määrää vuositasolla, kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansiota. Päivärahassa ei sovelleta ns. neljän viikon sääntöä, vaan päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain perusteella kunnan on vakuutettava kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Työtoimintaan osallistuvaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan puolestaan sovelletaan työnantajaa koskevia säännöksiä. Työtoimintaan osallistuvan vuosityöansiona käytetään kuitenkin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, ja päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Vammaisten työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukaan vammaisten henkilöiden työtoiminnan järjestäjän on vakuutettava työtoimintaan osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Työtoimintaan osallistuvaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja työtoiminnan järjestäjään puolestaan, mitä säädetään työnantajasta. Työtoimintaan osallistuvan vuosityöansiona käytetään kuitenkin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vähimmäisvuosityöansiota, ja päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta.

Kehitysvammaisten työtoiminta

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan mainitun lain nojalla järjestettyyn työtoimintaan sovelletaan, mitä sosiaalihuoltolain vammaisten työtoimintaa koskevissa pykälissä säädetään.

Erillislainsäädäntöä vastaavista korvauksista

Lisäksi useissa eri laeissa on säännöksiä korvattavuudesta ja korvauksista tapaturmille, jotka ovat sattuneet laissa määritellyissä olosuhteissa. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä pelastuslaissa.

Laeissa olevien viittausten perusteella korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Nämä vahingot käsittelee Valtiokonttori, ja korvaukset maksetaan valtion varoista.

Vakuutuskäsikirja kertoo tarkemmin näistä laeista.