Sivun alasivut:

Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus työntekijöille

Työnantaja, joka on ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, voi liittää turvaan vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vakuutuksesta maksetaan työntekijälle vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista vastaavat korvaukset kuin työtapaturmasta tietyin rajauksin, jotka on esitetty kappaleessa Vapaa-ajan vakuutuksen rajaukset.

Vakuutusyhtiö voi rajata vakuutuksen koskemaan koko vapaa-ajan sijasta vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia, rajata ulkopuolelle harrasteurheilulajeja tai rajata vakuutettavaa henkilöjoukkoa.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaa-ajan vakuutusta. Sillä on myös oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehtojensa perusteilla. Työnantaja voi itse irtisanoa vakuutuksen haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

Vapaa-ajan vakuutuksen rajaukset

Tapaturmaa ei korvata, jos sen sattuessa työntekijän työnteko ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan. Korvausta ei suoriteta tapaturmasta, joka sattuu tuon ajan jälkeen, esimerkiksi sairauslomalla, hoitovapaalla tai lomautettuna olevalle, vaikka työsuhde onkin edelleen voimassa.

Ansionmenetyskorvauksissa ja perhe-eläkkeessä otetaan huomioon vain työnansio, jonka vakuutuksen ottanut työnantajan on maksanut.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säännöksiä, joissa rajataan vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Tapahtumia, joita ei korvata vapaa-ajan vakuutuksesta, ovat muun muassa työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja liikennevahinko.

Vapaa-ajan vakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset ovat toissijaisia suhteessa sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin ja työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin. Toissijaisuus tarkoittaa sitä, että ansionmenetyskorvauksesta vähennetään määrä, johon työntekijällä olisi oikeus sairausvakuutuslain tai työeläkelain nojalla saman vahinkotapahtuman johdosta samalta työkyvyttömyysajalta.