Olycksfallsförsäkringscentralen 100 år

Olycksfallsförsäkringscentralen firar sitt 100-årsjubileum 2020. Finlands Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund grundades den 27 mars 1920 i Helsingfors. Senare ändrades namnet till Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund och sedan början av 2016 har det hetat Olycksfallsförsäkringscentralen.

Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund grundades av försäkringsbolag som bedrev arbetsolycksfallförsäkringssverksamhet i Finland 1920. Förbundets uppgift var bland annat att övervaka utvecklingen av lagstiftningen om olycksfallsförsäkringar, företräda medlemsinstitutioner i gemensamma frågor inom deras behörighetsområde och säkerställa en harmonisering av behandlingen av ersättningsfrågor i medlemsstaternas institutioner.

Två offentliga föreläsningar

För att fira jubileet anordnade Olycksfallsförsäkringscentralen två offentliga föreläsningar: den 27 januari och den 27 maj. Temat för januariföreläsningen var försäkringsläkarens roll i handläggning av arbetsolycksfallsärenden och för majföreläsningen var det framtida arbetsrelaterade hälsorisker och yrkessjukdomar.

Jubileumsseminariet 

Vårt jubileumsseminarium som skulle ägt rum den 27 mars blev inställt på grund av situationen med coronaviruset. Vi kommer att fira vårt 100-årsjubileum på ett sätt som meddelas senare.

Olycksfallsförsäkringscentralen under de senaste årtiondena

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) är ett lagstadgat samarbetsorgan inom arbetsolycksfallsförsäkring i Finland. Den har till huvuduppgift att koordinera och verkställa verksamheten inom arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. 

TVK som nu fyller 100 år är den överlägset äldsta aktören i försäkringsbranschen i Finland, och det finns endast några få försäkringsbolag som är äldre än den. De sex försäkringsbolagen som grundade det är fortfarande medlemmar, men de är verksamma under andra namn är för hundra år sedan.

Finland har en lång tradition av arbetsolycksfallsförsäkring utan avbrott sedan sedan 1895. Då började man medvetet förbättra situationen för dem som var missgynnade i samhället utan eget fel efter de första europeiska förebilderna. Det är vår äldsta form av socialförsäkring. Dock var verksamheten ända fram till självständigheten ganska begränsad och endast en liten del av befolkningen var medveten om att det fanns en försäkring.