Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus

Yrittäjä, jolla on pakollinen tai vapaaehtoinen yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus, YEL-vakuutus, voi ottaa itselleen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen. Yrittäjä voi liittää vakuutukseensa myös vapaa-ajan vakuutuksen.

Kun yrittäjän vapaaehtoisesta työajan vakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvausta tai perhe-eläkettä, perusteena käytetään sitä YEL-työtuloa, joka oli voimassa vahinkopäivänä.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaaehtoista työajan vakuutusta, jos yhtiöllä on yrittäjältä erääntyneitä riidattomia saatavia.

Yrittäjän vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus

Yrittäjä voi ottaa vapaaehtoiseen työajan vakuutukseensa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vakuutus on otettava samasta vakuutusyhtiöstä kuin työajan vakuutus. Pelkkää vapaa-ajan vakuutusta ei voi ottaa.

Vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta korvataan muita kuin työtapaturmina korvattavia tapaturmia. Ansionmenetyskorvauksessa ja perhe-eläkkeessä käytetään perusteena samaa vuosityöansiota kuin työajan vakuutuksessa, eli vahinkopäivänä voimassa ollutta YEL-työtuloa tai vakuutusyhtiön vahvistamaa vuosityöansiota.

Vakuutusyhtiö voi  rajata vakuutusehdoissaan vakuutuksen koskemaan

  • vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia
  • rajata vakuutuksen ulkopuolelle harrasteurheilulajeja.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on myös säännöksiä, joissa rajataan vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Tapahtumia, joita ei korvata vapaa-ajan vakuutuksesta, ovat muun muassa työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja liikennevahinko.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaa-ajan vakuutusta. Sillä on myös oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehtojensa mukaisilla perusteilla. Yrittäjä voi itse irtisanoa vakuutuksen haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

Yrittäjän vakuutuksen päättyminen

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus päättyy samasta ajankohdasta, josta YEL-vakuutus päättyy. Vakuutusyhtiö voi hakemuksesta jatkaa yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaoloa, jos yrittäjä jatkaa yrittäjätyötään sen jälkeen, kun hän on saavuttanut YEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan. Tällöin vakuutusyhtiö vahvistaa vakuutuksen vuosityöansion yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon suuruiseksi.

Koska yrittäjän työajan vakuutus päättyy YEL-vakuutuksen päättyessä, voi työajan vakuutus päättyä takautuvastikin. Jos YEL-vakuutus ei tule voimaan, koska yrittäjän toiminta ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää kuukautta, yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus ei pääty takautuvasti. Tällöin vakuutus päättyy yrittäjätoiminnan päättyessä.

Yrittäjä voi itse kirjallisesti irtisanoa vakuutuksensa haluamastaan ajankohdasta. Vakuutuksen voi irtisanoa aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä on puolestaan oikeus irtisanoa vakuutus, jos yrittäjä on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun tai antanut tahallisesti korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja, jotta saisi itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syynä on vakuutusmaksun maksamattomuus, vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja maksaa erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.