Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus lyhyesti

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa Suomen lakisääteistä sosiaaliturvaa. Lakisääteisyys tarkoittaa sitä, että vakuuttamisesta, korvattavista vahinkotapahtumista ja korvauksista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Laki kertoo myös eri osapuolten velvollisuudet ja oikeudet, ja se ohjaa vakuutus- ja korvauskäsittelyä, esimerkiksi asettamalla määräaikoja.

Lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvat myös esimerkiksi sairaus-, työttömyys- ja työeläkevakuutus.

Työnantaja järjestää työsuhteisille työntekijöilleen turvan työtapaturmien ja ammattitautien varalta ja ottaa vakuutuksen. Vakuutus on otettava vakuutusyhtiöstä, jolla on lakiin perustuva oikeus myöntää Suomessa näitä vakuutuksia. Nämä vahinkovakuutusyhtiöt ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) jäseniä. Kun työnantaja tekee vakuutushakemuksen yhtiölle, sen on myönnettävä vakuutus.

Valtion ei tarvitse ottaa palveluksessaan oleville erillistä vakuutusta. Valtiokonttori maksaa valtioon työ- tai virkasuhteessa oleville työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset valtion varoista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on yleisvakuutus. Vakuutukseen kuuluvat kulloinkin työnantajan palveluksessa olevat työntekijät. Vahingoittuneen kuuluminen vakuutukseen ratkaistaan, kun käsitellään hänelle sattunutta tapaturmaa. Työnantaja, joka on ottanut työntekijöilleen pakollisen vakuutuksen, voi halutessaan liittää siihen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen

Yksityiset vahinkovakuutusyhtiöt hoitavat julkista hallintotehtävää

Yksityiset vahinkovakuutusyhtiöt myöntävät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia. Yhtiöt hoitavat tässä tehtävässään julkista hallintotehtävää ja toimivat kuten viranomaiset. Yhtiöiden toimintaan sovelletaan silloin muun muassa hallinto- ja kielilakia. Yhtiöiden toimintaa valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja Finanssivalvonta.

Yhtiöillä on omat maksuperusteet

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat maksuperusteensa, joiden mukaan yhtiö määrittää vakuutusmaksunsa. Laissa säädetään vain periaatteista, joita yhtiön on noudatettava. Vakuutusmaksuissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi vakuutettujen etujen turvaavuus sekä työtapaturma- ja ammattitautiriski. Vakuutusmaksujen perusteet eivät ole julkisia.

Laki määrää korvattavat vahinkotapahtumat ja korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa vahinkotapahtumina nimensä mukaisesti työtapaturmat ja ammattitaudit. Laki takaa vahingoittuneelle muun muassa korvaukset sairaanhoidosta, ansionmenetyksestä ja pysyvästä haitasta. Se korvaa myös kuntoutuksen, joka mahdollistaa paluun työelämään. Kuolemantapauksessa perhe-eläke tuo toimeentulon omaisille

Korvaukset ovat ensisijaisia

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on ensisijainen muihin sosiaalivakuutusjärjestelmiin nähden. Muiden vakuutusten korvaukset eivät siten pienennä korvauksia, jotka maksetaan työtapaturmista ja ammattitaudeista. Muut vakuutukset ottavat korvauksissaan huomioon työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset. Ne maksavat erotuksen lisäkorvauksena, jos korvaukset ovat suuremmat kuin työtapaturman tai ammattitaudin johdosta maksettavat.

Vakuuttamattomassa työssä sattunut vahinko korvataan

Työntekijällä on aina oikeus korvaukseen, jos hänelle sattuu työtapaturma tai aiheutuu ammattitauti. Jos työnantaja ei ole lain mukaan ollut vakuuttamisvelvollinen tai vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty, korvausasian käsittelee ja korvauksen maksaa TVK.

Jos vakuuttamisvelvollinen työnantaja ei ole ottanut työntekijöilleen vakuutusta tai vakuutus on otettu esimerkiksi ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä, jolla ei ole toimilupaa Suomessa, työnantaja syyllistyy vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin.