Vakuuttamisen valvonta

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat täyttävät lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa hyödyntäen tulorekisteri-ilmoituksia. Jos vakuutus on jäänyt puuttumaan, työnantaja joutuu maksamaan vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi myös laiminlyöntimaksun, vaikka vakuutus puuttuisi tietämättömyyden johdosta. Laiminlyöntimaksu on pienempi, jos työnantaja itse ilmoittaa vakuutuksen puuttumisen TVK:lle.

Tapaturmavakuutuskeskuksen valvontatehtävä

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantaja täyttää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa. TVK valvoo vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista sekä jälkikäteisesti että ennaltaehkäisevästi tiedottamalla yleisesti tästä velvollisuudesta. Lisäksi TVK lähettää tulorekisteritietojen perusteella kohdennetun tiedotekirjeen yksittäisille työnantajille.

Jälkikäteisvalvonnassa verrataan työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja TVK:n ylläpitämään vakuutusrekisteriin. Vakuuttamattomuus voi tulla ilmi myös sattuneen tapaturman selittelyn yhteydessä.

Laiminlyöntimaksu on pienempi, jos työnantaja itse ilmoittaa laiminlyönnistä TVK:lle

Vakuutus on otettava aina ennen työn aloittamista. Vakuutusta ei voi laittaa takautuvasti voimaan mutta työnantaja voi itse ilmoittaa vakuutuksen puuttumisesta TVK:lle. Tällöin laiminlyöntimaksu määrätään lähtökohtaisesti pienemmäksi kuin silloin, kun laiminlyönti tulee esiin muuta kautta. Laiminlyöntimaksusta tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Laiminlyönnin seuraamukset

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, se on velvollinen maksamaan maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua siltä ajalta, jota laiminlyönti koskee (vakuutusmaksua vastaava maksu).

Vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun. Tämä maksu on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski. Maksut määrätään koko laiminlyöntiajalta kuitenkin maksimissaan kuluvalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää poikkeustapauksissa määräämättä yksityishenkilölle, jos laiminlyöntiä ei voida pitää tahallisena ja laiminlyöntimaksun määrääminen olisi edellä mainitut seikat huomioon ottaen kohtuutonta. Yrityksille laiminlyöntimaksua ei voida jättää määräämättä, vaikka vakuutuksen puuttuminen johtuisi tietämättömyydestä.

Käytännössä laiminlyöntimaksu määrätään yksinkertaisena, jos laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski eivät edellytä korkeamman maksun määräämistä. Työnantajan maksettavaksi tulee siten lähtökohtaisesti kaksinkertainen maksu silloin, kun laiminlyönti on todettu esim. massavalvonnan tai sattuneen tapaturman seurauksena.

Jos työnantaja itse ilmoittaa vakuutuksen puuttumisesta, määrätään laiminlyöntimaksu lähtökohtaisesti puolikertaisena, mutta silloinkin huomioidaan em. laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski. Eli jos laiminlyönti sattuisikin olemaan toistuva tai kestoltaan pitkä tai työtä on teetetty tapaturma-alttiilla alalla, voi laiminlyöntimaksu olla kuitenkin korkeampi kuin puolikertainen.

Kotitaloustyöntekijälle määrättävä laiminlyöntimaksu on lähtökohtaisesti aina pienempi. Yleensä silloin kun laiminlyönti todetaan, kerroin on puolikertainen ja oma-aloitteisen ilmoittamisen seurauksena kerroin on 0,25 kertainen.

Maksujen määrääminen ja työnantajan kuuleminen

Jos TVK:n selvityksen perusteella ilmenee, että työnantaja on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, se tekee hakemuksen Valtiokonttorille vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä laiminlyöntimaksun määräämisestä.

Valtiokonttori kuulee työnantajaa ennen päätöksen antamista. Nk. kuulemiskirjeen ohjeiden mukaisesti työnantaja tarkistaa asiaa koskevat tiedot ja ilmoittaa mahdollisista virheistä (esim. vakuutus onkin olemassa tai tulorekisteri-ilmoituksessa on virheitä) suoraan TVK:lle.  

Valtiokonttori ratkaisee, onko työnantaja laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, sekä velvoittaa vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen työnantajan maksamaan edellä mainitut maksut TVK:lle.

Työnantaja voi hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta päätöksessä annetun muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Työntekijä on oikeutettu korvauksiin vakuutuksen puuttumisesta huolimatta

Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, mutta työnantajalta puuttuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, TVK käsittelee vahinkotapahtuman ja maksaa kaikki lain mukaiset korvaukset, joihin tämä on lain mukaan oikeutettu. Vakuutuksen puuttuminen ei siten vaikuta työntekijän oikeuksiin, katso aiheesta tarkemmin sivulta Milloin haet korvausta TVK:lta.

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen työnantajan omavastuu

TVK perii työnantajalta maksamiensa korvausten ja täyskustannusmaksujen määrän, jos työnantajan on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Työnantajan omavastuu on kuitenkin enintään 6 060 euroa (vuonna 2024) vahinkotapahtumaa kohden.

Pakkovakuuttaminen

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa eikä korjaa laiminlyöntiään TVK:n asettamassa määräajassa, TVK ottaa työnantajan kustannuksella sille pakollisen vakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä. Jos työnantajalla ei ole enää laiminlyönnin toteamisen jälkeen työntekijöitä eli vakuuttamisvelvollisuutta ei enää ole, pakkovakuutustakaan ei tehdä.

Tapaturmavakuutusmaksupetos

Rikoslaissa on määrätty rangaistavaksi tapaturmavakuutusmaksupetos. Tästä on kysymys muun muassa silloin, kun työnantaja tai tämän edustaja laiminlyömällä vakuuttamisvelvollisuutensa ja aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa tapaturmavakuutusmaksun määräämättä jättämisen. Tapaturmavakuutusmaksupetoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi rikoslain 29 luvun nojalla.