Vakuuttamisvelvollisuus ja sen valvonta

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantaja täyttää tämän vakuuttamisvelvollisuutensa.

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, kun hän maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä, jota hän teettää, palkkaa yli 1 300 euroa vuoden 2021 tasossa. Euromäärä on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen.  Kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen.

Työnantajaksi katsotaan myös kotitalous, kun se sopii työn tekemisestä ja maksaa palkkaa työntekijälle.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonta

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että työnantaja täyttää vakuuttamisvelvollisuutensa.

Vakuutusyhtiöt valvovat, että vakuutuksen ottanut työnantaja täyttää lain mukaiset vakuuttamiseen liittyvät velvoitteensa. Tämä voi olla esimerkiksi en valvomista, että työnantaja on ilmoittanut palkkatiedot tulorekisteriin siten, että vakuutusyhtiön on mahdollista määrittää niistä vakuutusmaksu oikein.

Myös työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantajalla on voimassa oleva työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Työsuojeluviranomainen ilmoittaa TVK:lle, jos on syntynyt epäilys, ettei työnantaja ole täyttänyt vakuuttamisvelvollisuuttaan.

Valvontatoimenpiteet

Tapaturmavakuutuskeskuksen valvontaa ovat vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntejä ennaltaehkäisevä toiminta sekä jälkikäteisvalvonta. Ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu muun muassa vakuuttamisvelvollisuudesta tiedottaminen.

Jälkikäteisvalvonnalla tarkoitetaan TVK:n massavalvontaa, jossa hyödynnetään vakuutusrekisterin vakuutustietoja. TVK ylläpitää rekisteriä työnantajien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksista.Tiedot työnantajan palkanmaksusta TVK saa tulorekisteristä.

TVK tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja muiden valvontaa harjoittavien tahojen kuten Eläketurvakeskuksen, Työllisyysrahaston, Aluehallintovirastojen ja Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa.

TVK tutkii myös erilaisten valvontaimpulssien kautta tulleet tapaukset. Valvontaimpulssi voi tulla esimerkiksi työtapaturman korvausasian selvittämisen yhteydessä ja erilaisten ilmiantojen perusteella.

Laiminlyönnin seuraukset

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, se on velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua eli vakuutusmaksua vastaavan maksun. Maksu määrätään kuluvalta ja viideltä aiemmalta kalenterivuodelta.

Laiminlyöntimaksu

Työnantaja on velvollinen maksamaan vakuuttamattomalta ajalta myös laiminlyöntimaksun. Maksu on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Suurimmassa osassa tapauksia laiminlyöntimaksu on saman suuruinen kuin vakuutusmaksua vastaava maksu.

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat

  • laiminlyöntiajan pituus,
  • laiminlyönnin tahallisuus
  • laiminlyönnin toistuvuus
  • vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski.

Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä, kun työnantaja on luonnollinen henkilö eikä laiminlyöntiä voida pitää tahallisena ja laiminlyöntimaksun määrääminen olisi kohtuutonta. Oikeudellisen henkilön eli yrityksen osalta kohtuullistamista ei voida tehdä.

Maksujen määrääminen

TVK tekee hakemuksen Valtiokonttorille vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämisestä.

Valtiokonttori ratkaisee, onko työnantaja laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa sekä velvoittaa maksamaan edellä mainitut maksut TVK:lle.

Työnantaja voi hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Omavastuu vahinkotapauksissa

TVK perii työnantajalta maksettujen korvausten täyskustannusmaksun määrän, silloin kun TVK maksaa korvauksia laiminlyöneen työnantajan työssä sattuneesta vahinkotapahtumasta. Työnantajan maksettavaksi tuleva omavastuu on enintään 5 430 euroa vuonna 2021 (5 360 euroa vuonna 2020) vahinkotapahtumaa kohden.

Pakkovakuuttaminen

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa eikä korjaa laiminlyöntiään asetetussa määräajassa, TVK ottaa työnantajan kustannukselle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen valitsemastaan yhtiöstä.

Muut mahdolliset seuraamukset

Rikoslaissa säädetään lisäksi tapaturmavakuutusmaksupetoksesta. Työntekijä voi myös menettää oikeutensa korvauksiin, jos vakuuttamisen laiminlyönti on suunnitelmallista yhteystyössä työnantajan kanssa.