Ändringar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fr.o.m. 1.1.2021

Republikens president stadfäste den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 17.12.2020. Lagarna träder i kraft 1.1.2021.

Arbetsinkomst

Genom ändringen av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1153/2020) preciserades bestämmelsen om arbetsinkomst så, att begreppet arbetsinkomst fortfarande är i överensstämmelse med arbetspensionssystemet.

En utdelning som grundar sig på arbetsinsatsen betraktas i fortsättningen som arbetsinkomst som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Också förmån som uppkommer genom användning av en anställningsoption betraktas enligt vissa förutsättningar som vederlag för arbete som ligger till grund för en försäkringspremie och ersättning för inkomstbortfall. Den förmån som en anställningsoption ger betraktas som arbetsinkomst, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges, och om inte en sådan anställningsoption används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs. Förmånen beaktas som arbetsinkomst först vid tidpunkten då optionsförmånen används. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar anses förmånens värde vara skillnaden mellan det avtalade teckningspriset för aktien och aktiens gängse värde vid tidpunkten för överlåtelsen av optionen. Arbetsgivaren ska vid tidpunkten för användningen av anställningsoptionen anmäla andelen av den lagstadgade förmånen till inkomstregistret.

Dessutom preciserades bestämmelsen om aktiepremier. Värdet på en förmån som fås i form av en premie ska fastställas på basis av värdeutvecklingen av aktierna under en tid på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges (ett års väntetid) för att inte betraktas som arbetsinkomst. Granskningstiden för den väntetid på ett år anses börja från det att premien utlovas och upphöra när premien ges. En premie anses ha getts när personen får äganderätt till premien. Överlåtelsebegränsningen som gäller aktier inverkar inte på tidpunkten då premien ges. Om en aktiepremie dock belastas efter överförandet av äganderätten, t.ex. av en villkorlig återbetalningsskyldighet som hänför sig till anställningsförhållandets kontinuitet eller uppfyllande av arbetsgivarbolagets resultatmål och dessutom av en begränsning av rätten att överlåta aktien, anses aktiepremien ha getts först när den villkorliga återbetalningsskyldigheten och överlåtelsebegränsningen upphör och personen äger aktiepremien och kan förfoga över den.

RP 162/2020 rd

Fördröjd utbetalning av ersättning

Genom ändringen i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1161/2020) ändrades bestämmelsen (153 §) om överföring av ett ersättningsärende till Olycksfallsförsäkringscentralen (OFC). Ändringen innebär att ett ersättningsärende kan överföras till OFC också i situationer där ett ersättningsbeslut har meddelats i tid, men utbetalningen av den beslutsenliga ersättningen fördröjs. I denna situation är det OFC i stället för försäkringsanstalten som sköter utbetalningen av ersättningen.

RP 181/2020 rd

Retroaktiv ersättning som betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och ersättningarnas inbördes företrädesordning

Genom ändringen i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1161/2020) inkluderades i lagen en ny bestämmelse (142 a §) samt ändrades bestämmelsen om företrädesordning (145 §).

Den nya bestämmelsen (142 a §) gäller en situation där den skadade redan beviljats ersättning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) för samma arbetsoförmåga och för samma tid som han eller hon retroaktivt beviljas ersättning för inkomstbortfall på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom enligt denna lag (OlyL) och ersättningen också beaktar ersättning för inkomstbortfall i lantbruksföretagarverksamhet eller stipendiatarbete. Då kan försäkringsanstalten dra av ersättningen enligt OlyL direkt från den retroaktivt beviljade ersättning för inkomstbortfall som den beviljat Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till den del som den motsvarar ersättningsbeloppet i fråga.

I bestämmelsen om företrädesrätt inkluderades en hänvisning gällande den rätt som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till den aktuella ersättningen.

RP 181/2020 rd

Närmare information: jurist Elina Holmas, tfn 0409 225 541