Efo 75 år

Efo, som verkar i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen, firade sitt 75-årsjubileum i år.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (Efo) inledde sin verksamhet 1.1.1949. Sammanlagt har den hållit 7 400 sammanträden och avgett 300 000 yttranden och 454 cirkulär/31 allmänna anvisningar under de år den varit verksam.

Efos uppgift är att främja en enhetlig tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar vid ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Efo ger allmänna anvisningar (tidigare cirkulär) om ersättningspraxis och rättstillämpning  samt utlåtanden om enskilda ersättningsärenden till försäkringsbolagen. I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs i vilka ärenden försäkringsbolaget ska begära utlåtande av Efo. Ett försäkringsbolag kan också begära ett utlåtande i andra frågor än de som nämns i ministerförordningen.

Efos utlåtanden är inte bindande för det försäkringsbolag som begär utlåtandet, men de är rekommendationer. Om försäkringsbolaget förkastar det beslut som presenteras i Efos utlåtande, ska detta antecknas i försäkringsbolagets beslut till den skadelidande.

Tako/Efo 75 år