Muut kustannusten korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan:

  • sairaanhoitoon liittyvät matka- ja majoituskulut,
  • lisääntynyt hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarve
  • vaatteiden kuluminen
  • lisääntyneet kotihoidon kustannukset,
  • eräät tapaturmasta aiheutuneet esinevahingot

Sairaanhoidon matka- ja majoituskulut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Matkakulut korvataan lähimpään tarpeellista hoitoa antavaan hoitolaitokseen. Kun vakuutusyhtiö antaa maksusitoumuksen esimerkiksi leikkauksen tekemiseksi tietyssä hoitolaitoksessa, korvataan matkakulut tähän hoitolaitokseen.

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan. Jos matka on tehty yksityisellä ajoneuvolla, matkakuluina korvataan vahingoittuneelle puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Korvattavia majoituskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi, kun työntekijä joutuu saapumaan pitkän matkan vuoksi sairaanhoitopaikkakunnalle jo edellisenä iltana.

Jos saattaja on vahingoittuneen terveydentilan johdosta välttämätön, korvataan myös saattajan välttämättömät matka- ja majoituskulut.

Lisääntynyt hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarve

Hoitotukea maksetaan, jos työntekijä on vamman tai sairauden vuoksi joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Hoitotukiluokkia on työtapaturma- ja ammattitautilaissa kolme. Vamman tai sairauden tilakuvauksen perusteella ratkaistaan, minkä luokan mukaista korvausta maksetaan.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kuluja ei korvata, vaan korvaus maksetaan hoitotukena. Tuki on verovapaa korvaus.

Hoitotukea ei makseta siltä ajalta, jona työntekijälle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa.

Hoitotuen määrät Euromäärät-sivulla

Vaatteiden kuluminen

Vaatelisää maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jos proteesi tai tukisidos, jonka käyttö johtuu korvatusta vahinkotapahtumasta, aiheuttaa vaatteiden erityistä kulumista. Korvauksen maksaminen edellyttää apuvälineen pitkäaikaista, vähintään kolme kuukautta kestävää, käyttöä.

Vaatelisäluokkia on työtapaturma- ja ammattitautilaissa kaksi. Käytössä olevan apuvälineen mukaan ratkaistaan, kumman luokan mukaista korvausta maksetaan. Vaatelisä on verovapaa korvaus.

Vaatelisän määrät, Euromäärät-sivulla

Lisääntyneet kodinhoidon kustannukset

Kodinhoidolla tarkoitetaan siivousta, pyykinpesua, lastenhoitoa, kaupassakäyntiä ja vastaavia kodin hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Muu vastaava kodin hoitamiseen liittyvä tehtävä voisi olla esimerkiksi lumenluonti talvella. Lemmikkieläinten ulkoiluttamista ei sen sijaan pidetä kodinhoitona.

Korvaamisen edellytyksenä on, ettei perheellä ole mahdollisuuksia hoitaa kotia. Ulkopuolisen apu korvataan vain, jos perhettä ei ole tai lapset ovat liian pieniä osallistumaan kodinhoitotehtäviin. Korvausta voidaan maksaa, kun esimerkiksi yksinhuoltaja, joka joutuu tapaturmavamman vuoksi sairaalahoitoon, tarvitsee ulkopuolisen apua. Tai kun yksinasuva ei pysty tapaturman vuoksi siivoamaan.

Korvausta maksetaan enintään vuosi vahinkotapahtumasta. Vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi siivouksen osalta perussiivousta ja kunnallisen taksan mukaista korvausmäärää.

Jos vahingoittunut itse tarvitsee apua, esimerkiksi peseytymisessä ja liikkumisessa vamman tai sairauden vuoksi, maksetaan hänelle hoitotukea.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Korvaushakemukseen tulee liittää selvitys aiheutuneista kustannuksista.

Eräät tapaturmasta aiheutuneet esinevahingot

Vakuutuksesta korvataan työtapaturmassa rikkoutuneet:

  • silmälasit
  • kuulokojeet
  • hammasproteesit
  • tukisidokset ja -liivit
  • tekojäsenet, -nivelet ja -elimet.

Korvaamisen edellyttää, että rikkoutuminen tapahtuu korvattavan työtapaturman yhteydessä eli tapahtumasta pitää aiheutua vamma tai sairaus.

Vakuutuksesta korvataan myös sairaanhoidossa rikotut vaatteet ja hoidossa rikotun sormuksen korjaaminen. Korvaamisen edellytyksenä on, että asia on mainittu lääkärinlausunnossa.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä. Korvausta haettaessa on esitettävä selvitys aiheutuneista kustannuksista.

Muita työtapaturman yhteydessä rikkoutuneita esineitä ei korvata, esimerkiksi kännykkää, pyörää tai vaatteita.