Sivun alasivut:

Mikä on ammattitauti?

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilaston korvatuista ammattitaudeista ja ammattitaudeiksi epäillyistä sairauksista.

Ammattitaudin määritelmä on työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Ammattitaudit ovat työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja. Työperäisellä sairaudella tarkoitetaan sairautta, jonka syntyyn on vaikuttanut työolosuhteet. Jos sairauden todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä, on kyse ammattitaudista. Psyykkisen tekijän aiheuttamat sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja.

Ammattitautiluettelo sisältää sairauksia ja niitä aiheuttavia tekijöitä (altiste), joiden välillä on osoitettu syy-yhteys. Luettelossa olevien sairauksien ja altisteiden osalta riittää, että osoitetaan työntekijän altistuneen työssään tälle altisteelle siinä määrin, että se on voinut aiheuttaa kyseisen sairauden. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, muukin sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Työterveyslaitoksen sivuilla löytyy tarkempaa tietoa ammattitaudeista, altisteista ja ammattitautitilastoista.

Korvattava ammattitauti

Suomessa kuolee edelleen vuosittain hieman alle sata työtekijää korvatun ammattitaudin seurauksena. Suurin osa kuolemaan johtaneista ammattitaudeista on asbestin aiheuttamia syöpiä.

Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus oli ammattitaudin ilmenemispäivänä. Jos vahingoittunut ei ole ilmenemispäivänä enää työssä, josta ammattitauti on voinut aiheutua, korvausvelvollisuus määräytyy sen työn perusteella, jossa altistuminen on pääasiallisesti tai viimeiseksi tapahtunut.