Sivun alasivut:

Mikä tai kuka on laissa tarkoitettu työnantaja?

Työnantajaksi katsotaan yritykset, toiminimet ja esimerkiksi yksityiset henkilöt, joiden palveluksessa on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuoden aikana. Myös kotitalous on vakuuttamisvelvollinen työnantaja silloin, kun se työllistää työntekijöitä.

Ketkä ovat vakuutettavia työntekijöitä?

Vakuutettuja ovat työnantajan palveluksessa olevat työ- tai virkasuhteessa työtä tekevät työntekijät ilman eri ilmoitusta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen ei rekisteröidä yksittäisiä työsuhteita kuten työeläkevakuutuksessa.

Vakuutuksessa ei ole työntekijän ikään perustuvia ala- tai ylärajoja eikä työansion euromääräistä vähimmäisrajaa. Vaikka työntekijä on eläkkeellä ja tekee työtä työsuhteessa työnantajalle, on hän vakuutettu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.

Kaikki Suomessa tehtävä työ vakuutetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Vakuuttamiseen eivät vaikutus

  • työntekijän kotipaikka
  • kansalaisuus
  • työnantajan kotipaikka
  • kansallisuus.

Suomessa tehtävällä työllä tarkoitetaan Suomen maantieteellisellä alueella tehtävää työtä. Eräitä ammattiryhmiä koskevista poikkeuksista on säädetty laissa erikseen.

Jatkuva työnantajan maksama vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus otetaan yleensä toistaiseksi jatkuvana vakuutuksena. Jos työ tai työkohde kestää enintään vuoden, vakuutus voidaan ottaa määräajaksi.

Jos työ jatkuu yli määräajan, työnantajan tulee ilmoittaa tästä vakuutusyhtiölle ennen määräajan päättymistä. Vakuutuksen voimassaoloa voidaan tällöin jatkaa uuteen määräaikaan saakka. Voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 12 kuukaudella.

Jos työn tekemistä jatketaan määräajan jälkeen ja tästä ei ole ilmoitettu vakuutusyhtiölle ennen määräajan päättymistä, työnantaja syyllistyy vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Vakuutusyhtiölle annettavat tiedot

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusta hakiessaan vakuutusyhtiölle tiedot, jotka tämä pyytää vakuutusmaksun määräämistä varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi toimiala, työn määrä ja laatu, yrityksen omistussuhteet ja työturvallisuustyö.

Vakuutusyhtiölle on lisäksi annettava vakuutusmaksua varten tämän pyytämät tiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Niitä tietoja, jotka vakuutuksenottaja on ilmoittanut tulorekisteriin, ei tarvitse ilmoittaa uudelleen vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöt hakevat tarvitsemansa palkkatiedot tulorekisteristä. Vakuutuksenottajan on myös ilmoitettava vakuutusyhtiölle olennaisista muutoksista vakuutuskauden aikana. Muutostiedot on ilmoitettava 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Vakuutusyhtiöiden yhteystietoja
Tietoa vakuutusmaksun määräytymisperiaatteista

Tieto vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä tiedoksi työpaikalla

Vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut vakuutuksen, antaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voimassaolosta vahvistuksen. Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä työtapaturma- ja ammattitautilaki ja tieto siitä, mistä vakuutusyhtiössä vakuutus on otettu.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työnantajan on otettava myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus, kun alan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa edellytetään tämän vakuutuksen ottamista. Lähes kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat ryhmähenkivakuutukseen. Vakuutus otetaan samassa yhteydessä kuin työnantajan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen pakollinen vakuutus.

Vakuutusmaksu on keskimäärin 0,059 % palkkasummasta vuonna 2021. Vakuutusyhtiö perii sen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä ja tilittää Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille. Korvausasian käsittelee TVK. Lisätietoja: trhv.fi

Vakuuttamattomassa työssä sattuu työtapaturma - kuinka toimia?