Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen gäller även i coronasituationen

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen gäller på normalt sätt också under coronaviruset och under det undantagstillstånd som utlysts på grund av det. Ersättning av en skada förutsätter att olycksfallet inträffat under sådana omständigheter som definieras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, såsom vid utförandet av arbete på arbetsplatsen eller vid distansarbete, samt till exempel då olycksfallet inträffar på en resa till eller från arbetet eller under en resa som föranleds av en arbetsuppgift.

I den frivilliga fritidsförsäkring som arbetstagaren kan teckna för sina anställda finns en begränsning av försäkringens giltighet till exempel i samband med permittering. Ett olycksfall ersätts inte om den anställdas arbete och arbetsgivarens löneutbetalning fortlöpande varit avbrutna i mer än 30 dagar då olycksfallet inträffade.