De första observationerna gällande löneuppgifter som arbetsgivarna meddelar till inkomstregistret från försäkringsgivarna av arbetsolycksfallsförsäkringar

Försäkringsgivare av arbetsolycksfallsförsäkringar och Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har börjat ta löneuppgifterna för bestämning av försäkringspremien och arbetstagarens ersättning för inkomstbortfall från inkomstregistret. Genast i början har åtminstone följande fel i löneuppgifterna observerats:

  • Den anställdes löneinformation har gällande Försäkringsuppgiftens typ kategoriserats som Lönesumma som inte omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremien, vilket medfört att lönerna riktats utanför försäkringen.
  • För en FöPL-försäkrad företagares uppgifter har inte angetts Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring), vilket medfört att företagarens löner hänförts till obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.
  • Den meddelade yrkesklassen har inte motsvarat den yrkesklass som finns angiven i försäkringen.
  • Yrkesklass har inte meddelats alls.
  • För en delad försäkring har inget försäkringsnummer har meddelats.

Vad påverkas av felaktig information?

Bristfälliga löneuppgifter påverkar både försäkringspremien och arbetstagarens ersättning.
 
Löneinformation som är uppdaterad och i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av inkomstregistret säkerställer en smidigare behandling i försäkringsbolaget och en försäkringspremie som motsvarar betalningskriterierna.

Om löneinformationen genom Försäkringsuppgiftens typ styrs att inte omfattas av försäkringspremien, bestämmer försäkringsbolaget fel försäkringspremie. En felaktig försäkringspremie tryggar inte de försäkrade arbetstagarnas förmåner och motsvarar inte den verkliga olycksfalls- och yrkessjukdomsrisken. Om försäkringspremien inte motsvarar risken, fås inte tillräckligt med premier in för att betala ersättningar.

Om löneinformationen genom Försäkringsuppgiftens typ styrs att inte omfattas av försäkringspremien, fås inte rätt information för bestämning av arbetstagarens ersättning för inkomstbortfall. Ersättningen för inkomstbortfall baseras på inkomsterna som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften. Om de anmälda uppgifterna inte motsvarar de verkliga inkomsterna eller om inkomsterna inte har meddelats alls, kan arbetstagarens ersättning för inkomstbortfall bli väldigt låg eller inte alls beviljas. Löneuppgifterna används också för historisk och jämförande information och till exempel används löneuppgifterna för år 2019 för att fastställa ersättning för inkomstbortfall för olycksfall som sker ännu år 2022. De löneuppgifter som saknas för 2019 kommer alltså att påverka arbetstagarnas ersättning för inkomstbortfall ännu under de kommande åren.

Om löneuppgifterna från inkomstregistret som används av försäkringsbolaget har varit bristfälliga eller felaktiga, kan försäkringsbolaget rätta den fastställda försäkringspremien eller det ersättningsbeslut som givits ännu efter flera år.

Företagarens löner omfattas inte av försäkringspremier för den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen

En FöPL-försäkrad företagare kan åt sig själv teckna en frivillig arbetstidsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringspremien för den bestäms enligt separata betalningsgrunder. I löneanmälan för den FöPL-försäkrade företagaren ska typen av undantagssituation för försäkring ges: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Om löneanmälan getts utan att ange typen av undantagssituation för försäkring, ska anmälan som gjorts till inkomstregistret makuleras och en ny korrigerad anmälan ges.

En felaktig eller bristfällig yrkesklassinformation påverkar försäkringspremien och Statistikcentralens statistik

Yrkesklassen beskriver risken för olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet hos arbetsgivaren ifråga. Försäkringspremien ska motsvarar den faktiska risken i arbetet. Om den yrkesklass som anmälts till inkomstregistret inte motsvarar den faktiska risken i arbetet, fastställer försäkringsbolaget fel försäkringspremie. Om försäkringspremien inte motsvarar risken, fås inte tillräckligt med premier in för att betala ersättningar.

TVK använder information om yrkesklass i riskklassificeringen som beskriver risken för olycksfall och yrkessjukdomar samt i registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar,som upprätthålls för att förebygga olycksfall i arbetet samt genomföra och utveckla lagen.

Informationen om yrkesklasser används även av Statistikcentralen och Arbetarskyddet. Därför har yrkesklassinformationen inverkan på många andra områden än enbart på försäkringspremien.

Allokering av lönesummorna till en delad försäkring förutsätter ett försäkringsnummer

Om arbetsgivaren har försäkrat sina anställda med mer än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (så kallad delad försäkring) och försäkringsnummer saknas i löneuppgifterna, kan försäkringsbolaget inte få löneinformationen ur inkomstregistret. Försäkringsbolaget måste då begära löneinformation direkt från arbetsgivaren.

Information om betalning av sjuklön kräver frånvarouppgifter 

För betalning av ersättning för inkomstbortfall behövs information om huruvida arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstiden. Denna information fås från inkomstregistret endast ifall frånvarouppgifterna anmälts dit. Om frånvarouppgifter inte anmäls till inkomstregistret, måste försäkringsbolaget begära uppgifterna om sjuklön direkt från arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ansvarar för informationens riktighet och korrigeringen av uppgifterna i inkomstregistret

Prestationsbetalaren, dvs. arbetsgivaren, ansvarar för att uppgifterna som denna anmält till inkomstregistret är riktiga och för att felaktiga uppgifter blir korrigerade utan ogrundat dröjsmål. Betalaren av prestationen är skyldig att lämna in en korrigeringsanmälan till inkomstregistret när ett fel eller någon brist upptäcks. För riktigheten i uppgifterna i inkomstregistret är det viktigt att alla fel som finns i inkomstregistret blir korrigerade.

Även ett försäkringsbolag, som i sin verksamhet upptäcker eller bedömer att någon uppgift som anmälts till inkomstregistret är felaktig eller bristfällig, kan kontakta arbetsgivaren och uppmana denna att korrigera sina anmälningar i inkomstregistret.

Inkomstregistret har instruerat hur felaktig information korrigeras. Uppgifterna kan korrigeras antingen genom ett ersättande förfarande eller genom att makulera uppgifterna och lämna in en ny anmälan. Under vissa omständigheter kan ett ersättningsförfarande inte användas, utan den tidigare anmälan ska makuleras och därefter ska en ny anmälan lämnas med rätt information.

Läs mer om fel som föregår en makuleringsanmälani Inkomstregistrets anvisningar. Makuleringar ska göras kontrollerat, planeras på förhand och de som använder uppgifterna ska informeras. I situationer med omfattande korrigeringar ska arbetsgivaren ta kontakt med de instanser som bestämmer om arbetsgivaravgifter, så att makuleringen och ny inlämning av anmälningarna inte påverkar redan bestämda betalningsskyldigheter för arbetsgivaren.

Vilka uppgifter kommer försäkringsbolaget alltjämt att begära direkt av arbetsgivaren?  

Försäkringsbolaget har rätt att be arbetsgivaren om uppgifter som saknas i inkomstregistret och om utredningar som kompletterar uppgifterna i inkomstregistret. Se TVK:s information om införandet av inkomstregistret Denna rättighet är oberoende av arbetsgivarens skyldighet att korrigera felaktiga uppgifter i inkomstregistret. Även om arbetsgivaren skulle lämna rätt information direkt till sitt försäkringsbolag måste även felaktiga eller bristfälliga uppgifter i inkomstregistret korrigeras.

Läs mer 

TVK:s informationsbrev om viktig information för försäkringsgivare av olycksfall i arbetet [linkitys]

Inkomstregistrets anvisning om korrigering av uppgifter

Inkomstregisters anvisning om anmälan av information gällande arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Inkomstregistrets anvisning om anmälan av yrkesklass

Inkomstregistrets anvisning om anmälan av frånvaroinformation