Työtapaturmavakuuttajien ensihavaintoja työnantajien tulorekisteriin ilmoittamista palkkatiedoista

Työtapaturmavakuuttajat ja Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ovat aloittaneet palkkatietojen hakemisen tulorekisteristä vakuutusmaksun määräämistä ja työntekijän ansionmenetyskorvauksen määrittämistä varten.

Palkkatiedoissa on heti alkumetreillä havaittu ainakin seuraavia virheitä:

  • Työntekijän palkkatiedoille on annettu Vakuuttamistiedon tyyppitieto Ei -työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, jolloin palkat ovat ohjautuneet vakuutuksen ulkopuolelle.
  • YEL-vakuutetun yrittäjän tiedoille ei ole annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), jolloin yrittäjän palkat ovat ohjautuneet pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.
  • Ilmoitettu ammattiluokka ei ole vastannut vakuutuksessa olevaa ammattiluokkatietoa.
  • Ammattiluokkaa ei ole ilmoitettu lainkaan.
  • Jaetulle vakuutukselle ei ole ilmoitettu vakuutusnumeroa.

Mihin virheellinen tieto vaikuttaa? 

Puuttuvat palkkatiedot vaikuttavat sekä vakuutusmaksuun että työntekijän korvaukseen.
 
Tulorekisterin antamien ohjeiden mukaiset ja ajan tasalla olevat palkkatiedot takaavat sujuvamman käsittelyn vakuutusyhtiössä ja maksuperusteita vastaavan vakuutusmaksun.

Jos palkkatietoja suljetaan vakuuttamistiedon tyypillä vakuutusmaksun ulkopuolelle, vakuutusyhtiö määrää väärän vakuutusmaksun. Väärä vakuutusmaksu ei turvaa vakuutettuina olevien työntekijöiden etuja eikä vastaa todellista tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Jos vakuutusmaksu ei vastaa riskiä, korvausten maksamiseksi ei saada kerättyä riittävästi maksuja.

Jos palkkatietoja suljetaan vakuuttamistiedon tyypillä vakuutusmaksun ulkopuolelle, työntekijän ansionmenetyskorvauksen määräämiseksi ei saada oikeita tietoja. Ansionmenetyskorvauksen perusteeksi otetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaiset ansiot. Jos ilmoitetut tiedot eivät vastaa todellisia ansiota tai niitä ei ole ilmoitettu lainkaan, työntekijän ansionmenetyskorvaus voi jäädä hyvin alhaiseksi tai sitä ei myönnetä lainkaan. Palkkatietoja käytetään myös historia- ja vertailutietona ja esimerkiksi vuoden 2019 palkkatietoja käytetään vielä vuonna 2022 sattuvien vahinkotapahtumien ansionmenetyskorvausten määrittämisessä. Vuodelta 2019 puuttuvat palkkatiedot vaikuttavat työntekijöiden ansionmenetyskorvauksiin siten vielä tulevinakin vuosina.

Jos vakuutusyhtiön käyttämät, tulorekisteristä saadut palkkatiedot ovat olleet puutteelliset tai virheelliset, vakuutusyhtiö voi oikaista määräämäänsä vakuutusmaksua tai antamaansa korvauspäätöstä vielä vuosien kuluttua.

Yrittäjän palkat eivät kuulu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksuun
YEL-vakuutettu yrittäjä voi ottaa itselleen vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen työajanvakuutuksen. Sen vakuutusmaksu määräytyy omien maksuperusteiden mukaan. YEL-vakuutetun yrittäjän palkkatietoilmoituksella tulee antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitieto: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Jos palkkatietoilmoitus on annettu käyttämättä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa, tulee tulorekisteriin annettu ilmoitus mitätöidä ja antaa uusi korjattu ilmoitus.

Väärä tai puuttuva ammattiluokkatieto vaikuttaa vakuutusmaksuun ja Tilastokeskuksen tilastoihin 
Ammattiluokka kuvaa työnantajan teettämän työn tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Vakuutusmaksun tulee vastata työn todellista riskiä. Jos tulorekisteriin ilmoitettu ammattiluokka ei vastaa työn todellista riskiä, vakuutusyhtiö määrää väärän vakuutusmaksun. Jos vakuutusmaksu ei vastaa riskiä, korvausten maksamiseksi ei saada kerättyä riittävästi maksuja.

TVK käyttää ammattiluokkatietoa tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavassa riskiluokituksessa sekä työtapaturma- ja ammattitautirekisterissä, jota ylläpidetään työtapaturmien ehkäisyä ja lain toimeenpanoa ja kehittämistä varten.

Ammattiluokkatietoa käyttävät myös Tilastokeskus ja Työsuojelu. Sen myötä ammattiluokkatiedolla on vaikutusta moneen muuhunkin asiaan kuin vain vakuutusmaksuun.

Palkkasummien kohdistaminen jaettuun vakuutukseen edellyttää vakuutusnumeroa

Jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä useammalla kuin yhdellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella (ns. jaetulla vakuutuksella) ja palkkatietoilmoituksilta puuttuu vakuutusnumero, vakuutusyhtiö ei saa haettua palkkatietoja tulorekisteristä. Vakuutusyhtiö joutuu pyytämään palkkatiedot suoraan työnantajalta.

Tieto sairausajanpalkan maksusta edellyttää poissaolotietoja

Ansionmenetyskorvauksen maksamisessa tarvitaan tieto siitä, onko työnantaja maksanut sairausajanpalkkaa. Tämä tieto saadaan tulorekisteristä vain, jos poissaolotiedot on ilmoitettu sinne. Jos poissaolotietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vakuutusyhtiö joutuu pyytämään sairausajanpalkkatietoja suoraan työnantajalta.

Työnantaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja niiden korjaamisesta tulorekisteriin

Suorituksen maksaja eli työnantaja vastaa tulorekisteriin ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta ilman aiheetonta viivytystä. Virheen tai puutteen havaitessaan suorituksen maksaja on velvollinen antamaan tulorekisteriin oikaisuilmoituksen. Tulorekisterin tietojen oikeellisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki tulorekisterissä olevat virheet tulevat oikaistuksi tulorekisteriin.

Myös vakuutusyhtiö, joka toiminnassaan havaitsee tai arvioi, että tulorekisteriin ilmoitettu tieto on virheellinen tai puutteellinen, voi olla yhteydessä työnantajaan ja kehottaa tätä tekemään korjauksen antamiinsa ilmoituksiin tulorekisteriin.

Tulorekisteri on ohjeistanut, miten virheelliset tiedot oikaistaan. Tietoja voidaan oikaista joko korjaamalla tiedot korvaavalla menettelyllä tai mitätöimällä tiedot ja antamalla uuden ilmoituksen. Tietyissä tilanteissa ei voi käyttää korvaavaa menettelyä, vaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Lue lisää mitätöinti-ilmoitusta edellyttävistä virheistä Tulorekisterin ohjeesta. Mitätöinnit tulee tehdä hallitusti, etukäteen suunnitellen ja tiedon käyttäjiä tiedottaen. Laajamittaisten korjausten tilanteissa työnantajan tulee olla yhteydessä työnantajamaksuja määrääviin tahoihin, jotta mitätöinnin ja ilmoitusten uudelleen toimitus ei vaikuta työnantajalle jo määrättyihin maksuvelvoitteisiin.

Mitä tietoja vakuutusyhtiö tulee edelleen pyytämään suoraan työnantajalta? 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää työnantajalta tulorekisteristä puuttuvia tietoja ja tulorekisterin tietoja täydentäviä selvityksiä. Ks. TVK:n tiedote tulorekisterin käyttöönotosta Tämä oikeus on riippumaton työnantajan velvollisuudesta oikaista virheelliset tiedot tulorekisteriin. Vaikka työnantaja antaisi oikeat tiedot suoraan vakuutusyhtiölleen, tulorekisterissä olevat virheelliset tai puutteelliset tiedot on myös korjattava tulorekisteriin.

Lue lisää

TVK:n tiedote työtapaturmavakuuttajille tärkeistä tiedoista

Tulorekisterin ohje tietojen korjaamisesta

Tulorekisterin ohje työtapaturma- ja ammattitautivakuutustiedon ilmoittamisesta

Tulorekisterin ohje ammattiluokkatiedon ilmoittamisesta

Tulorekisterin ohje poissaolotietojen ilmoittamisesta