Antalet arbetsolyckor med arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag har fördubblats på 15 år

I fjol inträffade omkring 5 000 arbetsolyckor i samband med arbete som utförs av bemanningsföretag och inom rekryteringsbranscherna. Det är cirka 26 procent fler än 2020. Antalet arbetsolyckor inom branschen är betydligt högre i förhållande till mängden arbete som utförs än inom andra branscher.

Arbete som utförs av bemanningsföretag används ofta som en buffert i situationer och branscher där det finns en hög grad av variation i verksamhetsvolymen. De nedstängningsåtgärder som genomfördes snabbt på grund av coronapandemin ledde till en minskning av antalet arbetade timmar också i bemanningsföretagen under 2020, men verksamheten återhämtade sig snabbt genast 2021. I fjol ökade antalet arbetade timmar i bemanningsföretagen med drygt 10 procent jämfört med antalet arbetade timmar året före coronaviruset 2019 och antalet arbetsolyckor steg nästan till 2019 års nivå.

Trots att antalet arbetsolyckor ökade betydligt i fjol, minskade frekvensen arbetsolyckor i bemanningsföretag och inom rekryteringsbranschen 2019–2021. Frekvensen är dock fortfarande betydligt högre, omkring 70 arbetsolyckor per en miljon arbetade timmar, än den sammanlagda frekvensen för alla andra branscher, som i fjol var något under 30 arbetsolyckor per en miljon arbetade timmar.

”Förra året ökade antalet arbetade timmar i bemanningsföretagen proportionellt mer än antalet arbetsolyckor inom branschen. Detta syntes som en minskning av olycksfrekvensen för arbete som utförs av bemanningsföretag. Frekvensen är dock fortfarande hög och det finns mycket arbete att göra för att utveckla säkerheten i bemanningsföretagen", säger direktör Mika Tynkkynen vid Olycksfallsförsäkringscentralen.

Inhyrd arbetskraft arbetar i olika arbetsmiljöer. Omkring 15 procent av arbetsolyckorna som drabbade inhyrd personal inträffade i produktionsuppgifter, något under 13 procent i lagrings-, lastnings- och lossningsarbeten och 10 procent i byggnadsarbete. Inom service- och omsorgsarbete drabbade 3 procent av arbetsolyckorna inhyrd personal.

Uppmärksamhet ska ägnas utvecklingen av säkerheten vid arbete som utförs av bemanningsföretag

De största utmaningarna för arbetarskyddet vid arbete som utförs av bemanningsföretag är relaterade till nya, föränderliga arbetsmiljöer och arbetssätt. Genom att inskola arbetstagaren som hyrs ut av bemanningsföretaget i säkerhetsrutinerna och arbetsmiljön på arbetsplatsen förebyggs farliga situationer.

Inskolning är en särskild utmaning när en inhyrd arbetstagare, som inte tidigare har arbetat för kundföretaget, ska ersätta en anställd som har blivit sjuk eller om arbetsuppgiften ändras mitt i ett skift.

"Ett smidigt samarbete mellan olika parter är särskilt viktigt när det gäller att hantera säkerheten för inhyrda arbetstagare. Metoder som är viktiga för arbetstagarens säkerhet och hälsa måste avtalas entydigt mellan det företag som erbjuder och det företag som använder sig av hyrpersonal. Det får under inga omständigheter hända att en arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretaget inleder sitt arbete under oklara omständigheter utan tillräckliga instruktioner och kompetens,” säger Tynkkynen.

Även aktiviteten hos arbetstagaren som hyrs ut av bemanningsföretaget har betydelse. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag rapporterar inte nödvändigtvis om risker, tillbud eller ens olyckor som de observerar i sitt arbete.

I framtiden måste företag som beställer hyrpersonal och företag som tillhandahåller arbetstagare samarbeta för att hitta sätt att göra rapportering av säkerhetsincidenter för hyrpersonal till en rutin.