Tamla meddelade beslut om två lösningar för tillämpningsområdet av lagen om arbete som matbud

TVK meddelade den 23 juni 2021 tre avgöranden huruvida lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas på mattransporter som utförs av matbud. Av dessa hänsköts två avgöranden till Besvärsnämnden för olycksfallsärenden (Tamla) för behandling efter ett överklagande från plattformsbolaget.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden avslog överklagandet och ansåg i sina beslut av den 9 juni 2022 att det mattransportarbete som matbud utförde för plattformsföretagets räkning utfördes i ett anställningsförhållande i den mening som avses i 8 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen.

Besvärsnämnden ansåg att alla kännetecken för ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen kunde anses vara uppfyllda och att det aktuella arbetet även på grundval av en helhetsbedömning var arbete som utförts i ett anställningsförhållande. Matbudets ställning var på så sätt osjälvständig att hen var skyldig att följa alla instruktioner och order som plattformsföretaget eventuellt gav hen. Matbudet hade också personligen förbundit sig att arbeta för plattformsföretagets räkning. Arbetet som matbud hade få drag som är karakteristiska för företagarverksamhet.

Röstsiffrorna föll 6–4. Minoriteten godtog plattformsföretagets överklagan och ansåg, på grundval av den bevisning som lagts fram i fallet, att matbuden hade haft en företagarställning.

Besvärsnämndens beslut har inte vunnit laga kraft.