Antalet arbetsolycksfall var nästan oförändrat år 2023

Antalet arbetsolycksfall och frekvensen av arbetsolycksfall ökade något år 2023 jämfört med året innan.

År 2023 var antalet arbetsolycksfall 114 500, av vilka 92 200 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 300 olycksfall under resan till eller från arbetet. Antalet arbetsolycksfall ökade med 1,8 procent, olycksfall på arbetsplats med 2,1 procent och olycksfall under resan till och från arbetet med 0,5 procent från år 2022.

I fjol var frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen 25,9 olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar. Frekvensen ökade med 1,6 procent från 2022, då frekvensen var 25,5.

Frekvenstalet relaterar antalet olycksfall på arbetsplatsen till mängden utfört arbete och beskriver mer exakt än antalsuppgifterna eventuella förändringar i frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen på årsnivå.

– När det gäller antalet arbetsolycksfall och frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen var förändringen i fjol liten. Den sammanlagda frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen ökade något inom alla näringsgrenar, och inom några näringsgrenar försämrades olycksfallssituationen till och med klart, säger Marja Kaari från Olycksfallsförsäkringscentralen.

Inom kommunsektorn och privata hälso- och socialvårdstjänster ökade antalet arbetsolycksfall och frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen i fjol, till skillnad från många andra näringsgrenar.

Av landskapen var frekvensen lägst i Österbotten, 20 (år 2022:18) olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar och högst i Satakunta, 34 (år 2022:37) olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar.

Skillnaderna i frekvensen mellan landskapen förklaras bland annat av regionernas olika näringsstrukturer och de olika väderförhållanden som råder i regionerna, vilket i synnerhet påverkar olycka i rörelse.

Antalet olycksfall i arbetet bland egenförsäkrade företagare minskade ytterligare

I fjol inträffade 5 000 olycksfall i arbetet bland företagare som försäkrat sig frivilligt, av vilka 4 500 var olycksfall på arbetsplatsen och 500 under resa mellan hemmet och arbetet.

En företagare kan teckna en frivillig försäkring för företagare enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Således syns bara en del av företagarnas olycksfall i arbetet i TVK:s statistik.

Termer som används i meddelande

Arbetsolycksfall / olycksfall i arbetet = olycksfall på arbetsplatsen och olycksfall under resan till arbetsplatsen

olycksfall under resan till eller från arbete = olycksfall under resa mellan bostaden och arbetet

Olycksfallsfrekvens = antal olycksfall på arbetsplatsen per miljon arbetade timmar. Frekvensen relaterar till mängden utfört arbete och antalet olycksfall på arbetsplatsen.

Kommande publikationer om olycksfall i arbetet

Olycksfallsförsäkringscentralen publicerar branschvisa analyser av statistiken över olycksfall i arbetet under föregående år under våren och i början av sommaren.

Prognosen för antalet arbetsolycksfall för innevarande år publiceras i september–oktober 2024.