Sivun alasivut:

Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävät, strategia ja jäsenet

Tapaturmavakuutuskeskus eli TVK koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa Suomessa. Lisäksi TVK käsittelee korvausasiat vahinkotapahtumissa, jotka ovat sattuneet vakuuttamattomassa työssä.

TVK:n tehtävänä on ylläpitää tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoa, miten työnantajien vakuuttamisvelvollisuus toteutuu. Se huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.

Jokaisen vakuutuslaitoksen, joka harjoittaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, on lain mukaan oltava TVK:n jäsen.

TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa TyTAL 459/2015, Finlexin sivut. 

Hallinto

TVK:n toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yleiskokous

Yleiskokouksessa on äänioikeus TVK:n jäsenellä. Asian käsittelyä johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

TVK:n yleiskokouksen tehtävänä on:

  • päättää TVK:n säännöistä
  • käsitellä tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilinpäätöksestä antama lausunto
  • päättää niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta
  • päättää hallituksen ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkioista
  • päättää TVK:n jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitettava jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien vaali
  • hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio.

TVK:n hallitus

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on:

  • käyttää TVK:n ylintä päätösvaltaa asioissa, jotka eivät kuulu yleiskokouksen tai toimitusjohtajan päätösvaltaan
  • valmistella yleiskokouksessa käsiteltävät asiat
  • ottaa ja erottaa TVK:n toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalle raportoivat johtajat sekä sopia heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista
  • määrätä TyTAL:n 210 §:n mukaisista palvelutehtävistä perittävät maksut.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Jäsenet:
Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Johtaja, yritysten henkilövakuutukset Markus Munter, If Vahinkovakuutus Oyj
Toimitusjohtaja Heli Backman, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Lakimies Paula Ilveskivi, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry
Toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen,  Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Minna Niemi, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Anne Salomaa, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Liiketoimintajohtaja Juho Vilokki, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola
Johtaja, henkilövakuuttaminen Jarkko Pärssinen, Pohjola Vakuutus Oy
Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Apulaisjohtaja Satu Vallivaara, Valtiokonttori

Varajäsenet:
Johtaja, vakuutukset ja korvaukset Jussi Ilveskoski, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Työympäristö ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Johtaja Sami Pakarinen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 

Toimitusjohtaja

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään, että TVK:n toimitusjohtajalla tulee olla hyvä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tuntemus ja hänen on oltava hyvämaineinen. Toimitusjohtaja käyttää ylintä päätösvaltaa yksittäisessä asiassa, joka koskee muun muassa korvauksen maksamista vakuuttamattomassa työssä sattuneesta vahingosta ja viivästyneen korvausasian käsittelyä.

TVK:n toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2017 alkaen OTK Janne Reini.