Klassificeringar

På denna sida presenteras de klassificeringar som används i Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsregister när statistikdata samlas. Dessa klassificeringar används även TVK:s i appar och statistikpublikationer som publiceras på dess webbplats.

Yrkesklassificeringen

För att förebygga olycksfall i arbetet och genomförandet och utvecklingen av lagen om olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar för TVK ett register över olyckor och försäkringar, försäkringstagare och ersättning enligt denna lag (register över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar). För att beskriva kvalitet på försäkrat arbete i detta register tillämpas Statistikcentralens Yrkesklassificering TK 2010. Med yrke avses ett arbete som en individ utövar som anställd eller som företagare. 

Den yrkesklassificering som används nuförtiden togs i bruk 2015–2016. Den nuvarande och den gamla yrkesklassificeringen skiljer sig strukturellt. Denna ändring medför ett avbrott i tidsserierna för yrkesklassificering av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsstatistik.

På motsvarande sätt används Statistikcentralens Yrkesklassificering TK 2010 för att anmäla löneuppgifter till inkomstregistret.
Yrkesklassificering TK2010, på finska

Mer information om Statistikcentralens yrkesklassificering (TK2010):
Statistikcentralens yrkesklassificering 2010, på finska

Statistikcentralens klassificeringsexpert, på finska

Riskklassificeringen

Olycksfallsförsäkringscentralen ska ha en riskklassificering av risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, som grundar sig på de uppgifter om branscher eller om arbete som försäkringstagarna låtit utföra och som ingår i registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (OlyL 17 §)

TVK:s riskklassificering baserad på yrkesklassificeringen TK 2010, på finska

TVK har fastställt en riskklassificering i tre nivåer för yrkesklasserna för att underlätta val av yrkesklass i inkomstregistret i sådana fall då den försäkrade arbetar lika mycket inom två eller flera olika yrken. Riskklasserna är låg, medium och hög.
Yrkesklassernas riskklassificering i inkomstregistret, på finska

Yrkesklassificeringens (TK 2010) huvudgrupper

1= Chefer
2= Specialister
3= Experter
4= Kontors- och kundtjänstpersonal
5= Service- och försäljningspersonal
6= Jordbrukare, skogsarbetare etc.
7= Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
8= Process- och transportarbetare
9= Övriga arbetstagare
0= Militärer

ESAW-variabler

I TVK:s statistik används variabler från Europeisk statistik över olycksfall i arbetet (ESAW) för att redovisa omständigheter under vilka arbetsplatsolycksfallen inträffat. Klassificering enligt ESAW-systemet inleddes i Finland år 2003.

Omständigheter under vilka arbetsolycksfall inträffat beskrivs av åtta ESAW-variabler:

  • arbetsuppgift,
  • arbetsprestation,
  • avvikelse,
  • skadesätt,
  • orsaken till olycksfallet,
  • arbetsplats (till 2015),
  • arbetsmiljö (från 2016),
  • typ av skada, och
  • skadad kroppsdel.

I Finland används till viss del en förkortad version av klassificeringen enligt dessa variabler. Den förkortade klassificeringen har beskrivits i social- och hälsovårdsministeriets och TVK:s gemensamma publikation Klassificering av arbetsolycksfall. 

Variablerna “omständighet under vilken ett skadefall inträffat”, “skadehändelse enligt ersättningsbeslutet” samt “psykisk chockreaktion” hör inte till ESAW-metodologin utan är uppgifter som samlas nationellt.

Koder för arbetsuppgifter
10= Produktion, förädling, bearbetning, lagerarbete
20= Konstruktion, konstruktion, rivning
30= Jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel, fiskodling, djurskötsel
40= Offentliga och privata tjänster
50= Stödfunktioner
60= Transport, förflyttning, idrott, konst
99= Andra uppgifter eller ingen uppgift
00= Ingen uppgift om andra arbetsuppgifter
XX= Arbetsuppgift okänd

Koder för arbetsprestationer
10= Arbete med eller vid maskin (starta, mata in i, övervaka maskin o.d.)
20= Arbete med handverktyg (borr/borrmaskin, hammare o.d.)
30= Köra/vara ombord på ett transportmedel/utrustning för förflyttning av material
40= Hantering av föremål (gripa tag i, öppna, stänga, fästa vid, kasta, placera, hälla o.d.)
50= Manuell transport av en börda (lyfta, sänka, dra, skjuta, bära o.d.)
60= Rörelse av personen (även på stället, såsom att klä på sig, tvätta sig)
70= Att vara på stället vid en enskild arbetsplats (sitta, stå, diskutera, bildskärm och kontrollrumsarbete o.d.)
99= Annan arbetsprestation som inte tagits med under annan rubrik
00= Ingen uppgift om arbetsprestation
XX= Arbetsuppgift okänd

Koder för avvikelser
10= Elektrisk störning, explosion, brand
20= Ämne som rinner över, strömmar ut, läcker ut, förångas, dammar
30= Brott, fall, halka, kollision (under eller ovanpå en person)
40= Förlorad kontroll över maskin (start vid fel tidpunkt, avlägsnande av störning), verktyg, föremål, djur
50= En person faller, hoppar, ramlar, halka
60= Trampa på ett vasst föremål, fastna, stöta sig, ställa sig på knä, sätta sig
70= Plötslig fysisk överbelastning av person (vid lyftning, skjutning, vridning, snubbling o.d.)
80= Våld (orsakat av människa eller djur), traumatisk upplevelse, avvikande närvaro (t.ex. passering av säkerhets- system
99= Annan avvikelse som inte tagits med under annan rubrik
00= Ingen uppgift om avvikelsen
XX= Avvikelse okänd

Koder för skadesätt
10= Skada orsakad av elektrisk stöt, hetta eller farligt ämne
20= Syretillförseln har förhindrats (drunknad i vätska, begravd under fast materia, omsluten av kvävande gas och ångor)
30= Slag mot fast yta eller orörlig orsak (störtning, fall o.d.)
40= Träffad av eller kollision med föremål i rörelse (även vätskor och gaser med tryck)
50= Skada på grund av kontakt med vasst, spetsigt, skrovligt föremål
60= Klämning, krossning
70= Plötslig fysisk eller psykisk överbelastning av person (även buller och strålning)
80= Bett, spark osv. av djur eller människa
99= Annat skadesätt som inte tagits med under annan rubrik
00= Inga uppgifter om skadesättet
XX= Skadesätt okänt

Koder för orsaker till olycksfall
1100= Passager, underlag, mark, dörrar, väggar, fönster, hinder
1200= Konstruktioner över marknivå
1300= Konstruktioner eller fördjupningar under marknivå
2100= Rör, slangar, ventiler, kopplingsanordningar, kanaler
2200= Motorer, anordningar för överföring och lagring av energi
2300= Handverktyg
2400= Manuella verktygsmaskiner
2500= Manuella verktyg (utan uppgift om motorisering)
2600= Mobila eller flyttbara maskiner och anordningar
2700= Stationära maskiner och anordningar
2800= Befordrings-, transport- och lagringsanordningar
3100= Landfordon
3200= Andra transportfordon
4100= Material, föremål, produkter, skärvor, maskindelar (även spikar, skruvar, rullar, hasplar, bördor, laster o.d.)
4200= Kemiska, radioaktiva, biologiska ämnen, vätskor
4300= Säkerhetsanordningar och säkerhetsutrustning, skydd
4400= Föremål och apparater i kontor och hem, hobby- och sportutrustning, personlig utrustning
5100= Människor, djur, växter
5200= Bulkavfall
5300= Buller, tryck, brand, ljusbåge, ljus, snö, is, vattendrag, andra fysikaliska verkningar och naturfenomen
9999= Annan orsak som inte tagits med under annan rubrik
0000= Ingen uppgift om direkta orsaken till olycksfallet
X=XXX Okänd orsak

Koder som beskriver typ av skada
010= Sår och ytliga skador
020= Benbrott
030= Urledvridning, vrickning och sträckningar
040= Amputation och förlust av kroppsdel
050= Skador orsakade av skakning och inre skador
060= Brännskador, frätskador och förfrysning
070= Förgiftning och infektioner
080= Drunkning och kvävning
090= Effekter av ljud och vibration
100= Effekter av extrema temperaturer, ljus och strålning
110= Chock
120= Flera skador av samma svårighetsgrad
999= Andra skador som inte klassificerats ovan
000= Ingen uppgift
XXX= Okänd typ av skada

Koder som beskriver skadad kroppsdel
10= Huvud
20= Hals och nacke
30= Rygg
40= Bålen och inre organ
50= Övre extremiteter
60= Nedre extremiteterna
70= Hela kroppen och flera kroppsdelar
99= Annan skadad kroppsdel som inte klassificerats ovan
00= Ingen uppgift om skadad kroppsdel
XX= Skadad kroppsdel okänd

Koder som beskriver arbetsmiljön
11= Produktionsanläggning, fabrik, verkstad
12= Serviceområde, reparationsverkstad
13= Område som närmast är avsett för lagring, lastning och lossning av last
19= Andra arbetsmiljöer inom industrin som inte uppräknas ovan
21= Byggarbetsplats – byggnad som uppförs
22= Byggarbetsplats – byggnad som rivs eller renoveras
23= Gruva, öppet stenbrott, grop, schakt (fungerande öppna stenbrott och sten-brott inbegripet)
29= Andra byggarbetsplatser som inte uppräknas ovan
31= Boskapsuppfödning
32= Lantbruk – jordbruk
33= Lantbruk – odling av träd och buskar
34= Skogsbruk
39= Andra arbetsmiljöer inom primärproduktionen som inte uppräknas ovan
41= Kontor, mötesrum, bibliotek osv.
42= Läroanstalt, skola, gymnasium, institut, universitet, barnkrubba, daghem
43= Butik (liten eller stor), gatuförsäljning
44= Restaurang, nöjesplats, inkvarteringsställe, muséer, scener, mässor osv.
50= Vårdinrättningar
60= Offentlig arbetsmiljö (inklusive idrottsanläggningar)
70= Hem
99= Annan arbetsmiljö som inte nämns i denna klassificering
00= Ingen uppgift

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomlagen (OlyL) -variabler

Koder som beskriver omständigheter under vilka ett skadefall inträffat
11 = I samband med att arbetet utförs (21 §, exkl. resa samt arbete som utförs hemma eller på obestämd plats)
12 = Resande som följer av arbetsuppgiften (21 §)
20 = På ett område som hör till den plats där arbetet utförs (22 §)
31 = Under resa mellan bostaden och arbetsplatsen (23 § underpunkt 1)
32 = Under mat-/rekreationspaus (23 § underpunkt 2)
41 = I arbetsrelaterad utbildning (24 § underpunkt 1)
42 = I arbetsrelaterad rekreation (24 § underpunkt 2)
43 = I verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan (24 § underpunkt 3)
44 = I besök på mottagning inom hälso- och sjukvården (arbetsolycksfall /yrkessjukdom, 24 § underpunkt 4)
45 = I besök på mottagning inom hälso- och sjukvården (annat än arbetsolycksfall /yrkessjukdom, 24 § underpunkt 5)
46 = Vid motionsidrott (24 § underpunkt 6)
47 = Under resor till eller från platser enligt kod 41–46 (24 § underpunkt 7)
48 = Vid inkvartering med exceptionell olycksfallsrisk (24 § underpunkt 8) 60 = arbete hemma eller på obestämd plats (21 §, 25 §)
90 = På fritiden

Koder som beskriver skadehändelsen enligt ersättningsbeslutet

Skadehändelser som räknas som olycksfall:

10 = Olycksfall
20 = Annan skada som räknas som ett olycksfall (18 §)
31 = Misshandel, arbetsrelaterad (34 § 1. mom)
32 = Misshandel, inte arbetsrelaterad, inte i privatlivet (34 § 3. mom)
40 = Förvärrande av annan skada eller sjukdom (19 §)
50 = Ömhet orsakad av arbetsrörelse (33 §)

Yrkessjukdomar eller –misstankar därom:

81 = Yrkessjukdomar (26 §, exkl. 28 § och 29 §)
82 = Tendinit i övre extremiteten (28 §, exkl. 29 §)
83 = Karpaltunnelsyndrom (29 §)
84 = Förvärrande av annan skada eller sjukdom (30 §)

Koder som beskriver psykiska chockreaktioner

1 = skadehändelsen medför en psykisk chockreaktion som ersätts (35 §)
2 = skadehändelsen medför inte en psykisk chockreaktion som ersätts enligt 35 §

Näringsgrensklassificering

Som näringsgrensklassificering används Statistikcentralens näringsgrensindelning (Näringsgrensklassificering 2008). Skador hos kommuners och samkommuners anställda sorterar under ”Kommunsektorn”, en egen näringsgrensklass som inte finns i Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Näringsgrenskoder
A= Jordbruk, skogsbruk och fiske
B= Utvinning av mineral
C= Industri
D= Försörjning av el, gas, värme och kyla
E= Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
F= Byggverksamhet
G= Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
H= Transport och magasinering
I= Hotell- och restaurangverksamhet
J= Informations- och kommunikationsverksamhet
K= Finans- och försäkringsverksamhet
L= Fastighetsverksamhet
M= Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N= Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
O= Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P= Utbildning
Q= Vård och omsorg; sociala tjänster
R= Kultur, nöje och fritid
S= Annan serviceverksamhet
T= Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
U= Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Z= Kommunsektorn
X= Näringsgrenen okänd

Klassificering av fortskaffningsmedel

I statistiken används klassificering av fortskaffningsmedel enligt statistiska riktlinjer för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Klassificeringen gäller endast för olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen.

Koder som används i tabellerna

1= Till fots (också ledande av en cykel, påstigning i fordon, avstigning ur fordon, skidåkning etc.)
2= Cykel
3= Moped
4= Motorcykel, även lätt motorcykel
5= Personbil
6= Buss, lastbil, tåg, spårvagn
7= Annat fortskaffningsmedel (traktor, hästfordon, snöskoter, fartyg, båt etc.)
9= Annat uppkomstsätt
X= Fortskaffningsmedel okänt

Sätt på vilket skadan uppkom

I statistiken används klassificering av det sätt på vilket skadan uppkom enligt statistiska riktlinjer för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Klassificeringen gäller endast för olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen.

1= Fall, halkning, snavning (även då passagerare faller i eller ur fordon) samt sträckning utan fall
2= Trampning på föremål
3= Avkörning eller omkullkörning med fordon, slirande av vägen, urspårning
4= Kollision med bil
5= Kollision med cykel, moped, motorcykel eller lätt motorcykel
6= Kollision med tåg, spårvagn (spårbunden trafik)
7= Våld
9= Annat uppkomstsätt

Länsklassificering
1= Nyland
2= Egentliga Finland
4= Satakunta
5= Egentliga Tavastland
6= Birkaland
7=Päijänne-Tavastland
8= Kymmenedalen
9= Södra Karelen
10= Södra Savolax
11= Norra Savolax
12= Norra Karelen
13= Mellersta Finland
14= Södra Österbotten
15=Österbotten
16= Mellersta Österbotten
17= Norra Österbotten
18= Kajanaland
19= Lappland
20= Östra Nyland (fram till slutet av 2010)
21= Åland
UU= Övriga världen
XX= Ingen uppgift

Klassificering av svårighetsgrader

Allvarlighetsgraden bestäms av invaliditetens varaktighet. Varaktigheten räknas i kalenderdagar inklusive söndagar och helgdagar under den period då den skadade är helt eller delvis arbetsoförmögen. Skadedatumet ingår inte i perioden av arbetsoförmåga.