Kuva -

Työturvallisuuden uusi sukupolvi syntyy osallistamalla

Nuori haluaa osallistua ja kokea olevansa mukana edistämässä työpaikkansa työturvallisuutta. Ottamalla nuoret mukaan työpaikan turvallisuuden kehittämiseen voidaan sekä vähentää nuorille sattuvia tapaturmia että rakentaa kestävämpää työturvallisuutta laajemminkin.

Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Nykänen on kiinnostunut erityisesti nuorten työturvallisuudesta ja sen parantamisesta.

"Nuorille, alle 25-vuotiaille sattuu noin 50 prosenttia enemmän tapaturmia kuin muissa ikäryhmissä."

Jokainen työtapaturma tulisi ennaltaehkäistä.

”Kun puhumme työturvallisuudessa ennalta ehkäisystä, olemme aina tärkeän asian äärellä.”

Nykänen muistuttaa, että nuoret ovat hyvin epäyhtenäinen ryhmä kiinnostuksineen, taitoineen ja motivaatioineen.

”On turhan yksinkertaistettua pitää esimerkiksi nuoria miehiä riskinottajina. Kaikki eivät varmasti ole, vaikkakin nuorille miehille tilastollisesti tapahtuu keskimääräistä enemmän tapaturmia.”

Nuoria yhdistävinä tekijöinä Nykänen on löytänyt kehittyvän ammattitaidon ja vähäisemmän työkokemuksen.

”Valmius ennakointiin ei ole päässyt kehittymään, mutta sen synnyttäminen tuo valtavasti potentiaalia ja tsemppihenkeä. Se on todellinen voimavara, jos sitä osataan käyttää.”

Turvallisuuskulttuuri testataan arjessa

Mikko Nykäsen väitöstutkimus on hyvin käytännönläheistä. Hänen tavoitteensa on ymmärtää, miksi nuorille sattuu enemmän tapaturmia ja miten niitä voidaan estää. Kun juurisyihin päästään kiinni, on mahdollisuus myös saada tilannetta parannettua.

”Puhun mieluummin motivaatiosta työturvallisuuden edistämisessä. Jos halutaan kannustaa tapaturmien ennaltaehkäisyyn, tärkeä keino on luoda myönteinen turvallisuuskulttuuri työpaikoille. Positiiviset asenteet syntyvät ja itävät hyvässä turvallisuusilmapiirissä.”

Tullessaan työpaikalle nuori omaksuu hyvin nopeasti paikan työkulttuurin ja toimintatavat, on kyse sitten suojalaitteiden käytöstä, turvajalkineista tai vaikka turvavyön käytöstä. Jos esimies ja työkaverit eivät näitä käytä, käyttämättä jää uudelle tulokkaallekin. Hänelle voi usein olla tärkeämpää samaistua muihin kuin miettiä mahdollisia tapaturmariskejä.

Mikko Nykänen on ollut Työterveyslaitoksessa kehittämässä Asennetta työhön -valmennusohjelmaa, jossa nuoret itse aktivoidaan pohtimaan työturvallisuuteen vaikuttavia asioita. Nuoret ovat 20 vuoden molemmin puolin 2. ja 3. vuosikurssin ammattiin opiskelevia.

Ohjelman aikana harjoitellaan mm. työhön liittyvien haittojen ja vaarojen tunnistamista sekä torjumista, työturvallisuutta tukevan tiedon- ja tuenhankintaa sekä työn sujuvuutta tukevien kehittämisehdotusten esittämistä. Ohjelman laajuus on kaksi peräkkäistä päivää, mutta tarvittaessa ohjelma voidaan myös jakaa pidemmälle ajanjaksolle.

Myös nuori haluaa vaikuttaa

”Tunne, että pystyy itse vaikuttamaan, on tärkeää meille kaikille. Tässä asiassa nuorten toiveita ei kannata aliarvioida. Heillä on tarve tulla kuulluksi, mutta heillä on myös näkemyksiä ja uutta tietoa, jota kannattaa hyödyntää”, Nykänen kertoo.

Hyviä toimintatapoja ovat esimerkiksi turvallisuuskävelyt, joissa kaikki mukanaolijat tekevät havaintoja. Ne välittävät aidosti tunnetta siitä, että omaan ja työyhteisön turvallisuuteen voi vaikuttaa.

Nykänen on ollut mukana rakennusalan opiskelijoiden kanssa työsalissa, jossa nuoret ovat piirtäneet vaarakarttoja ja miettineet keinoja vaarojen ehkäisyyn.

”Oppiminen on mielekkäämpää, kun on tullut kuulluksi.”

Osallistavat käytännöt ovat Nykäsen mukaan osoittautuneet vaikuttaviksi sekä ammatillisessa koulutuksessa että työpaikoilla.

Valmennusohjelmaa on testattu viidessä ammatillisessa oppilaitoksessa. Vuoropuhelun avulla opiskelijoita on koulutettu mm. rakennus- ja palvelualalla. Heidän osaamistaan ja ajatuksiaan on testattu sekä ennen että jälkeen koulutuksen. Mukana on myös verrokkiryhmä, joka oli mukana tavanomaisessa opetuksessa.

Nollatapaturmaa on mahdollinen

Mikko Nykänen puhuu hallinnan tunteesta. Tärkeintä on tunne siitä, että voi itse vaikuttaa.

”Jos ajatellaan, että tapaturmissa on kyse onnesta tai sattumasta tai siitä, että joku muu ei ole hoitanut tehtäviään, voi syntyä passiivinen ajattelutapa turvallisuusasioissa.”

”Me haluamme viestiä, että nollatapaturmaa on mahdollinen, ja tähän voidaan vaikuttaa myös koulutuksen keinoin.”

Vaikuttamisen mahdollisuus konkretisoituu eri tavalla eri alalla. Se on puusepille eri kuin terveydenhoitajille ja varastomiehille eri kuin autonasentajille. Tausta on aina sama. On kysymys vaikuttamismahdollisuuksien tunnistamisesta. Niitä ei voi tuntea, ellei ymmärrä hyötyjä.

Mikko Nykänen haluaa nuorten työturvallisuuskoulutuksessa ohjata huomion sisäisen motivaation vahvistamiseen. Yhteiset ohjeet, käytännöt ja lait asettavat raamit, mutta niiden tuntemisen lisäksi on tärkeää, että nuori ymmärtää turvallisen työtoiminnan hyödyt itselleen ja muille. 

Teksti: Eija Seppänen

Lisätietoja:

https://www.ttl.fi/asennetta-tyohon-opas-tyokirja/

Asennetta työhön -oppaan ja työkirjan avulla voidaan toteuttaa valmennusohjelma, joka lisää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tai nuorten työntekijöiden tietoja, taitoja ja motivaatiota työturvallisuuden ja työolosuhteiden kehittämisessä. Opasta ja työkirjaa voidaan käyttää ammatillisissa oppilaitoksissa täydentämään työturvallisuuskoulutusta tai työpaikoilla osana nuorten työntekijöiden koulutusta.

14.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;