Kuva -


Takaisin

Korvauskäsittelyn viivästymiseen liittyvät kysymykset

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty korvausasian käsittelyä koskevista määräajoista. Saat näistä tietoa muun muassa TVK:n kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä TVK:hon. Vakuutusyhtiön on esimerkiksi annettava korvauspäätös viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä ja selvittää korvausasian käsittelyn tilanne, esimerkiksi kysyä, odotetaanko vielä jotakin selvitystä.

Jos asia ei kuitenkaan tätä kautta selviä, ja mielestäsi laissa mainitut määräajat ovat ylittyneet, voit tehdä hakemuksen Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK) korvausasian siirtämisestä TVK:n käsiteltäväksi. Hakemus tehdään kirjallisesti, ja omien yhteystietojen lisäksi siinä kuvataan, mitä on tapahtunut ja missä vakuutusyhtiössä asia on vireillä. Hakemuksessa on syytä kertoa myös, miten tai miltä osin korvausasian käsittely on viivästynyt: onko viivästynyt asian käsittely kokonaan, toisin sanoen vielä ei ole ratkaistu, onko tapaturma korvattava, vai onko kyseessä yksittäisen asian ratkaiseminen (esimerkiksi haittarahasta tai ansionmenetyskorvauksesta ei ole annettu päätöstä).   

TVK pyytää tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöltä ja selvittää, onko vakuutusyhtiö noudattanut lakiin perustuvia määräaikoja asian käsittelemisessä. TVK antaa tästä päätöksen. Jos TVK katsoo päätöksessään, että korvausasian käsittely on viivästynyt, se käsittelee viivästyneen korvausasian itse ja antaa siinä päätöksen. TVK myös maksaa päätöksensä mukaiset korvaukset, jos päätös on myönteinen.

Vakuutusyhtiö maksaa TVK:lle takaisin nämä korvaukset. Yhtiö myös maksaa TVK:lle korvauksen asian käsittelystä aiheutuneista kustannuksista. 


Takaisin

16.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;