Kuva -

Vakuuttaminen ennen vuotta 2016

Koskee vakuuttamista ennen vuotta 2016

Tapaturmavakuutuslain mukaisella lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella on kaksi peruslähtökohtaa:

 1. työntekijän oikeus saada tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä sekä
 2. työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä ottamalla vakuutus valitsemastaan vakuutusyhtiöstä

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on säädetty työntekijöiden ja virkamiesten turvaksi. Nykyään työntekijöiden ja virkamiesten lisäksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksiin oikeutettuja ovat myös maatalousyrittäjät sekä eräät erityisryhmät kuten esimerkiksi käytännön harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat, perhehoitajat, omaishoitajat, apurahalla työskentelevät taiteilijat ja tutkijat, työvoimakoulutukseen osallistuvat sekä eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt.

Työ- ja virkasuhteessa työskentelevät

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaan turvaan oikeutettuja ovat pääsäännön mukaan kaikki työsuhteessa työtä tekevät henkilöt. Työsuhde tarkoittaa sitä, että työntekijä on sopinut tekevänsä työtä vastiketta vastaan toiselle eli työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Vastikkeella tarkoitetaan rahapalkkaa ja muuta etua, jolla on taloudellista arvoa. Vastaavasti myös virkasuhteessa työskentelevät henkilöt kuuluvat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.

Seuraavat henkilöt eivät kuitenkaan kuulu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen:

 • Työnantajan taloudessa vakituisesti asuvalla perheenjäsenellä ei ole oikeutta tapaturmakorvaukseen siitäkään huolimatta, että hän tekisi työtä työnantajalle ja saisi työstään palkkaa. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä työnantajan aviopuolisoa sekä työnantajan tai hänen aviopuolisonsa lasta ja vanhempaa tai näiden puolisoa. Heille voidaan kuitenkin ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Sen sijaan samassa taloudessa asuvat sisarukset ja avopuoliso kuuluvat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuten muutkin työntekijät.
 • Ammattiurheilijoihin, vaikka he olisivat työsuhteessa, ei sovelleta tapaturmavakuutuslakia vaan omaa erityislakia (laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta 276/2009).

Yhtiöiden osakkaat

Osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön osakkaat, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön, kuuluvat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.
Johtavassa asemassa olevat enemmistöosakkaat eivät kuitenkaan kuulu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, koska he eivät ole työsuhteessa yhtiöön.

 • Johtavassa asemassa on yhtiön toimihenkilö, joka päivittäin käyttää yhtiössä päätöksentekovaltaa ja jonka tehtävänimike ja tehtävät vastaavat tätä valtaa. Osakeyhtiössä johtavassa asemassa on esimerkiksi toimitusjohtaja. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen ja avoimen yhtiön yhtiömiehen katsotaan aina olevan johtavassa asemassa.
 • Enemmistöosakas on osakeyhtiössä osakas, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta. Kommandiittiyhtiössä enemmistöosakas on vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet yhtiöosuuksista tai määräämisvallasta, ja avoimessa yhtiössä yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet yhtiöosuuksista tai määräämisvallasta. Näille kaikille voidaan kuitenkin ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.

Yrittäjät eivät kuulu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, koska he eivät tee työtä työsuhteessa. Heille ei ole myöskään säädetty omaa pakollista työtapaturmavakuutusta. Yrittäjät voivat kuitenkin ottaa itselleen tapaturmavakuutuslain mukaisen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, jossa korvausetuudet määräytyvät pääsääntöisesti kuten lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. Lue lisää yrittäjän tapaturmavakuutuksesta.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus voi kattaa työajan lisäksi myös vapaa-ajan.

Maatalousyrittäjät

Maatalousyrittäjät kuuluvat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Korvausetuudet määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaisesti ja ne ovat pääsääntöisesti samat kuin työntekijöillä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus on pakollinen kaikille niille, joilla on pakollinen MYEL-eläkevakuutus. Muut maatalousyrittäjätyötä tekevät voivat ottaa työtapaturmavakuutuksen vapaaehtoisesti. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuuttamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Apurahansaajat

Apurahalla työskentelevät taiteilijat ja tutkijat tulivat lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan piiriin 1.1.2009 alkaen. Apurahansaajien lakisääteiset vakuutukset hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Opiskelijat ja koululaiset

Peruskoulun vuosiluokkien 7-9 oppilaat, lukiolaiset sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat tapaturma- ja ammattitautiturvan piirissä erityislain nojalla. Turvaan kuuluvat opiskelijat on tarkemmin määritelty opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa (1318/2002). Oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturmaturva kattaa vain käytännön harjoittelutyössä sattuneet ja kysymyksessä olevalle opiskelumuodolle ominaisten olosuhteiden aiheuttamat tapaturmat. Oppilaitos on työnantajaan rinnastettava vakuutuksenottaja.

Työvoimakoulutukseen osallistuvat

Tapaturmavakuutuslain nojalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaan turvaan oikeutettuja. Koulutuspalvelun tuottaja on työnantajaan rinnastettava vakuutuksenottaja.

Perhehoitajalain mukaiset perhehoitajat

Tapaturmavakuutuslain nojalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaan turvaan oikeutettuja. Kunta on työnantajaan rinnastettava vakuutuksenottaja.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat

Kunnan on järjestettävä tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus kuntouttavassa työtoiminnassa sattuvan tapaturman varalta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 23 § 1 mom.).

Omaishoitajat

Kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus omaishoitajalle (laki omaishoidon tuesta 937/2005, 10 § 3 mom.).

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvat

Vammaisten henkilöiden työtoiminnan järjestäjän velvollisuus on ottaa tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus työtoimintaan osallistuvalle (sosiaalihuoltolaki 710/1982, 27 e § 3 mom).

Valtion varoista korvauksen saavat erityisryhmät

Valtion varoista suoritetaan korvausta useiden eri lakien nojalla niissä laeissa määritellyissä olosuhteissa sattuneista työtapaturmista tai niihin rinnastettavista tapaturmista. Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain nojalla. Korvaukset maksaa Valtiokonttori.

 


Sotilastapaturmalaki 1211/1990
 • varusmiehet
 • kertausharjoituksiin osallistuvat
 • vapaaehtoiset naiset
 • siviilipalvelusmiehet
 • sotilasvirkaan koulutettavat
 • vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvat: laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007 (vain kun puolustusvoimat tilannut koulutuksen

Pelastuslaki 379/2011
 • toimintavelvollisuuden perusteella omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin ryhtyneet
 • sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön kuuluvat, jotka eivät ole työsuhteessa
 • pelastustoiminnassa avustamaan määrätyt
 • vapaaehtoisesti pelastustoimintaan osallistuneet
 • väestönsuojelukoulutukseen määrätyt

Meripelastuslaki 1145/2001
 • avustamaan lähtenyt tai määrätty meripelastustoimen tehtävässä
 • osallistuu meripelastustoimen tehtävään vapaaehtoisen yhdistyksen tai muun yhteisön jäsenenä

Valmiuslaki 1080/1991
 • valtioneuvoston määräyksestä tiettyä työtä tekevä

Poliisilaki 493/1995
 • poliisimiehen määräyksestä avustamaan velvollinen
 • vapaaehtoisesti avustava

Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta 625/1967
 • poliisimiehen, rajavartiomiehen tai tullimiehen, vankeinhoitotehtävissä olevan virkamiehen taikka vanginkuljettajan apuna oleva

Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturma-korvauksesta 894/1946
 • rangaistusvangit
 • valtion mielisairaalassa tai muussa laitoksessa hoidettavat
 • laitoksen ulkopuolelle työhön määrätyt tai sijoitetut
 • valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa palkatonta työtä taikka tehtävää tekevä
 • ehdonalaisen vapauden valvontaan sisältyviä tehtäviä tai ohjelmia tekevä

Käräjäoikeuslaki 581/1993
 • lautamiehet

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
 • työmarkkinatukea kotoutumistukena saava maahanmuuttaja

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 746/2011
 • turvapaikan hakijat ja muut kansainväistä suojelua hakevat tai saavat

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Henkilö, joka on:
 • työnhaku-, ura- tai työhönvalmennuksessa
 • koulutuskokeilussa oppilaitoksessa
 • työkokeilussa työpaikalla

1.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;