Hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvat lainmuutokset voimaan työtapaturma- ja ammattitautilakiin 1.1.2023

Hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta johtuvat lainmuutokset työtapaturma- ja ammattitautilakiin tulevat voimaan 1.1.2023.

Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (570/2022) vahvistettiin 8.7.2022. (HE 56/2021 vp)

Lakimuutos oli osa ns. SOTE100-lakipakettia ja työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) päivitettiin teknisesti vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta. Lainmuutoksilla ei ole vaikutusta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon sisältöön. Sairaanhoidon järjestämisvastuu myös työtapaturmien ja ammattitautien osalta on jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollolla - 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueilla, Uudenmaan maakunnan hyvinvointialueella, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymällä. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa näihin viitataan käyttämällä käsitettä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaava viranomainen (2 §).

Lisäksi TyTALin asianmukaisiin säännöksiin lisättiin tarpeelliset informatiiviset viittaukset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskeviin lakeihin.

Vakuutuslaitoksen sairaanhoidon kustannuksista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle maksaman täyskustannusmaksun sisältö määritellään jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 57 §:ssä. Sen mukaan kustannuksilla tarkoitetaan toteutuneita kuluja, jotka ovat aiheutuneet palvelun antamisesta ja joista on vähennetty palvelusta kertyneet toimintatulot. Voimassa olevassa TyTAL 40 §:ssä säädetään täyskustannusmaksun määrästä ja sen mukaan maksu on samansuuruinen kuin määrä, jonka hoidon järjestämisestä vastuussa oleva taho on velvollinen korvaamaan sellaisen potilaan hoidosta, joka on toisen hyvinvointialueen asukas, vähennettynä vahingoittuneelta hoidosta asiakasmaksulain perusteella perityllä asiakasmaksulla.