Kuva -

EU:n tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset työtapaturma- ja ammattitautilakiin voimaan

Tasavallan presidentti vahvisti 17.4.2020 lait, joilla muutetaan sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. Lait tulivat voimaan 20.4.2020.

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin tehtiin seuraavat muutokset (laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (253/2020):

  • 2 § 1 mom. lisättiin uusi kohta 8 tietosuoja-asetuksen määritelmästä
  • 115 § 2 mom. kumottiin
  • 250 §:ssä säädetään rajoituksesta rekisteröidyn oikeuteen rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  • 252 § 2 mom. poistettiin viittaus vahingoittuneen suostumukseen
  • 255 § 1 mom. kumottiin kohta 3, josta säädetään uudessa 255 a §:ssä
  • 255 § 4 mom. tarkennettiin sanamuotoa tietojen luovuttamisesta saman konsernin sisällä
  • uusi 255 a § säännös vakuutusyhtiön oikeudesta luovuttaa tietoja väärinkäytösrekisteriin
  • 257 § 4 mom. kumottiin viittaus henkilötietolakiin
  • uusi 275 a § säännös päätöksen koneellisesta allekirjoittamisesta
  • 286 § 2 mom. lisättiin uusi kohta 5, joka koskee tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevan 35 luvun sekä asiakirjojen säilyttämistä koskevan 275 §:n ja päätöksen koneellista allekirjoittamista koskevan 275 a §:n soveltamista ennen 1.1.2016 sattuneisiin vahinkotapahtumiin                          

Vastaavat muutokset tehtiin myös urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta (240/2020). 

TVK:n tiedote lakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 87/2019 vp) annettiin 25.11.2019 (tiedote)

Lisätietoja: Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

24.4.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;