Kuva -

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2019 – sovelletaan myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen

Tietosuojalaki (1050/2018) hyväksyttiin eduskunnassa muutettuna ja Tasavallan Presidentti vahvisti lain 5.12.2018. Laki tulee voimaan 1.1.2019.

Lakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen soveltamisalan mukaisesti myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.

Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 52/2018 vp) on edelleen eduskunnan käsiteltävänä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

TyTALin toimeenpanossa keskeiset tietosuojaa koskevat säädökset ovat työtapaturma- ja ammattitautilaki, tietosuoja-asetus sekä nyt annettu tietosuojalaki.

Tietosuojalain hyväksymisen yhteydessä eduskunta antoi lausuman, jossa edellytettiin, että hallitus selvittää, tulisiko tietosuojan valvontaviranomaisen organisaatiota kehittää virastomuotoiseksi, ja tarvittaessa valmistelee asiasta lainsäädännön muutokset. Organisaatiota kehitettäessä tulee ottaa huomioon mm. hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen viraston monijäsenisessä toimielimessä ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset valvontaviranomaisen itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta.

Annetulla tietosuojalailla täydennetään ja täsmennetään Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Samalla kumotaan henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Tietosuojalaki on henkilötietojen käsittelyyn sovellettava yleislaki. Se ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn aineellinen sisältö seuraa pääosin suoraan yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Erityislainsäädännössä voidaan lisäksi poiketa yleisen tietosuojalain sääntelystä, jos poikkeaminen on mahdollista tietosuoja-asetuksen kansalliselle lainsäätäjälle antaman harkintamarginaalin puitteissa.

Tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä eräissä tilanteissa, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavasta ikärajasta, valvontaviranomaisesta, oikeusturvasta sekä eräistä tietojenkäsittelyn erityistilanteista.

Keskeiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevat lain säännökset ovat seuraavat:

Soveltamisala ja käsittelyn oikeusperuste (2, 6, 7 §)

Lakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.

Lain 6 ja 7 §:ssä säädetään vakuutusyhtiön oikeudesta käsitellä eräiden erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen lisäksi rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja vakuusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Vastaavasta oikeudesta säädettiin kumotussa henkilötietolaissa.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvilla tiedoilla tarkoitetaan tietoa vakuutetun ja korvauksenhakijan terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka sellaista häneen kohdistetuista hoitotoimenpiteistä tai niihin verrattavista toimista, jotka ovat tarpeen vakuutuslaitoksen vastuun selvittämiseksi.

Henkilötunnuksen käsittely (29 §)

Vakuutustoiminnassa saa edelleen käsitellä henkilötunnusta. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Henkilötunnusta ei tule kuitenkaan merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

Vaitiolovelvollisuus (35 §)

Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta taikka toisen liikesalaisuudesta, ei saa oikeudettomasti ilmaista sivulliselle näin saamiaan tietoja eikä käyttää niitä omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.

Tietosuojavaltuutettu jatkaa kansallisena valvontaviranomaisena (8, 12 §)

Kansalliset yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset viranomaistehtävät keskitetään yhdelle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimisto jatkaa toimintaansa ja toimistossa toimii apulaistietosuojavaltuutettujen lisäksi asiantuntijalautakunta. Asiantuntijalautakunnan tehtäviin kuuluu antaa lausuntoja tietosuojavaltuutetun pyynnöstä henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä merkittävistä kysymyksistä. Aiemmin toiminut tietosuojalautakunta lakkautetaan.

Oikeusturva ja seuraamukset (4 luku)

Tietosuojavaltuutettu voi asettaa yritykselle, yhteisölle tai viranomaiselle uhkasakon tietojen luovuttamista koskevan määräyksensä tehosteeksi.

Tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutettujen yhdessä muodostama kolmijäseninen seuraamuskollegio voi määrätä säännösten rikkomisesta hallinnollisen seuraamusmaksun. Sen määrä voi olla lievemmissä rikkomuksissa enintään 10 miljoonaa euroa tai 2 % yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja vakavammissa rikkomuksissa enintään 20 miljoonaa euroa tai 4 % yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Seuraamusmaksu perustuu tietosuoja-asetukseen. Käytettävissä on myös lievempiä keinoja, kuten huomautus.

Hallinnollinen seuraamusmaksu voidaan määrätä myös TyTA-vakuutusta toimeenpanevalle. Laissa oleva rajaus siitä, että seuraamusmaksua ei voida määrätä viranomaiselle, ei koske työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, koska sen toimeenpano perustuu perustuslain 124 §:n.

Oikeusrekisterikeskus vastaa hallinnollisen seuraamusmaksun täytäntöönpanosta.

Tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun päätökseen sekä päätökseen hallinnollisesta seuraamusmaksusta saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa(586/1996) säädetään.

Rikoslaissa säädetään rangaistavaksi menettely, jossa esimerkiksi rekisterinpitäjän palveluksessa oleva henkilö oikeudettomasti hankkii henkilötietoja vastoin niiden käyttötarkoitusta. Tällöin on kyse tietosuojarikoksesta, josta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuotta. Rikoslaista poistetaan nykyinen henkilörekisteririkos.

Siirtymäsäännökset

Laissa on siirtymäsäännöksiä. Tietosuojalautakunnan myöntämien lupien voimassaolo päättyy tämän lain tullessa voimaan.

(HE 9/2018 vp)

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

21.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;