Kuva -

Lakiehdotus julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämisen palveluista – Palveluihin osallistuville työtapaturmaturva

Hallitus on antanut kesäkuun lopussa eduskunnalle esityksen, joka koskee muun muassa työnhakijan palveluprosessia sekä maakunnallisina kasvupalveluina järjestettäviä palveluja (HE 93/2018 vp). Palveluilla edistettäisiin työmarkkinoiden toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta sekä työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä. Esitykseen sisältyy laki julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämisen palveluista. Nykyisin voimassa oleva laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista esitetään kumottavaksi.

Maakunnan olisi rekrytointipalveluna välitettävä tietoa osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, annettava rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä sovitettava yhteen työtilaisuuksia ja työnhakijoita. Osaamisen kehittämispalveluna maakunnalla olisi velvollisuus järjestää ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta. Maakunta voisi lisäksi järjestää muita palveluja, joilla tuettaisiin rekrytointia tai työnhakua, kartoitettaisiin tai kehitettäisiin henkilöasiakkaan osaamista taikka muutoin lisättäisiin heidän työmarkkinavalmiuksiaan tai tuettaisiin työllistymistä. Maakunta voisi tuottaa palvelut itse tai antaa ne palveluntuottajan tuotettaviksi.

Julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämisen palveluja koskevan lakiehdotuksen 34 §:ään sisältyy säännös työtapaturmaturvasta: Maakunnan on vakuutettava työkokeiluun, kasvupalvelukoulutukseen tai muuhun ehdotetun lain perusteella järjestettävään palveluun osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain 3 §:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella. Maakunta voisi siirtää vakuuttamisen palveluntuottajan tehtäväksi.

Lisäksi vakuutusturvasäännöksen mukaan maakuntaan ja palveluntuottajaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työnantajasta, ja palveluun osallistuvaan, mitä mainitussa laissa säädetään työntekijästä. Päiväraha olisi säännöksen mukaan 1/360 vuosityöansiosta.

Hallituksen esityksen mukaan siihen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Lait liittyvät maakuntauudistukseen, jonka voimaantuloa on siirretty eteenpäin. Viimeisimpien tietojen mukaan maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

1.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;