Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin esitetään tarkistuksia 1.1.2018 alkaen

Hallitus on antanut 2.11.2017 eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL). Osa muutosehdotuksista on lakiteknisiä, osa muuttaisi säännöksen asiasisältöä. 

Seuraavassa on TyTAL:n säännökset, joita ehdotetaan muutettaviksi, ja lyhyt luonnehdinta ehdotuksen sisällöstä: 

8 §: täsmennetään lain henkilöllistä soveltamisalaa koskevan säännöksen sanamuotoa siten, että vakuutusturvaan kuuluvat myös Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenet

13 §: tulkinnallisten epäselvyyksin välttämiseksi muutetaan sanamuotoa siten, että sosiaaliturvasopimuksen sijasta käytetään käsitettä kansainvälinen sopimus

75 §: yrittäjän työtulo otetaan huomioon vuosityöansion määrittämisessä vertailuaikana silloin, kun yrittäjätyö on päättynyt ennen vahinkotapahtuman sattumista

139 §: lakiviittaus muutetaan vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa ammatillista koulutusta koskevaa uutta lakia

202 §: tarkennetaan vähennyksiä, jotka tehdään vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta tapaturmaeläkkeestä

225 a §: lisätään lakiin uusi säännös, joka tarkentaa Finanssivalvonnan toimivaltaa valvoa Tapaturmavakuutuskeskuksen toimintaa

268 §: tarkistetaan luetteloa maksussa olevista korvauksista, jotka tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. 

Hallituksen esityksessä (HE 171/2017 vp) ehdotetaan, että muutokset tulisivat voimaan 1.1.2018. Vastaavia tarvittavia muutoksia ehdotetaan myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin. 

Lisätietoja lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

28.11.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;