Kuva -

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja sen myötä teknisiä muutoksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin sekä lakiin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tulee voimaan 1.1.2020.

Uudella lailla kumotaan voimassa oleva hallintolainkäyttölaki ja säädetään hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Laissa säilytetään virallisperiaate ja lähtökohtana on edelleen, että yksityinen asianosainen voi hoitaa asiansa hallintotuomioistuimessa itse ilman asianajajaa tai muuta asiamiestä. Laissa korostetaan nykyistä enemmän päätöksen tehneen hallintoviranomaisen velvollisuuksia asian selvittämisessä. Viranomaisen tulee tuomioistuimen pyynnöstä antaa asiassa lausunto, vastata valituksessa esitettyihin vaatimuksiin sekä esittää tuomioistuimen pyytämä lisäselvitys asetettuun määräaikaan mennessä. Lakiin sisältyy myös säännös siitä, että uuden lisäselvityksen toimittamista voidaan rajoittaa asettamalla määräaika, jonka jälkeen toimitetun selvityksen hallintotuomioistuin voi jättää huomioon ottamatta. Uusi laki korostaa tuomioistuimen riippumatonta asemaa ja aktiivista prosessinjohtoa. Uusi laki myös korostaa viranomaisen puolueettomuutta oikeudenkäynnissä ja viranomaisen tulee oikeudenkäynnissä ottaa tasapuolisesti huomioon sekä yleiset että yksityiset edut. Merkittävä muutos voimassa olevaan sääntelyyn on myös se, että muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa.

Yleislakia sovelletaan yleisten hallintotuomioistuinten (hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus) toimivaltaan kuuluvissa eri asiaryhmissä samoin kuin hallintolainkäyttöasioiden käsittelyssä erityistuomioistuimissa (vakuutusoikeus) ja muutoksenhakulautakunnissa (tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta).

Laissa viranomaisella tarkoitetaan myös muita tahoja niiden hoitaessa perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua julkista hallintotehtävää.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 238 §:ssä oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin muutettiin vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Lain muutos (834/2019) tulee voimaan 1.1.2020.

Vastaavat muutokset tehtiin myös tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin (839/2019) sekä oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun lakiin (814/2019). Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa sovelletaan uutta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei erikseen toisin säädetä. Lain muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

(HE 29/2018 vp)

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

7.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;