Arbetsolycksfallsförsäkringsanstalterna och TVK anmäler utbetalda förmåner och pensioner till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021 och hämtar den information om förmåner som de behöver därifrån

Mängden uppgifter som lämnas till och hämtas från inkomstregistret ökar ännu mer när utbetalda pensioner och förmåner också anmäls till inkomstregistret från och med den 1 januari 2021. Förmånsbetalaren anmäler uppgifter om utbetalda pensioner och förmåner till Inkomstregistret. Inga uppgifter om beslut angående pension eller förmåner anmäls till inkomstregistret, och ingen information om ifall ett ersättningsärende är anhängigt.

Även arbetsolycksfallsförsäkringsanstalterna och TVK ansluter sig till dem som anmäler uppgifter och meddelar följande förmåner och pensioner som betalas ut enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om olycksfallsförsäkring:

  • dagpenning, rehabiliteringspenning, olycksfallspension och livränta
  • vårdbidrag/mentillägg och menersättning
  • familjepension, begravningshjälp och underhållspension
  • lönebortfall vid fysikalisk behandling, lönebortfall för undersökningsperiod samt förlorad löneinkomst för anhörig under anpassningsträning

I framtiden ser inkomsttagare (privatpersoner) sina egna löne-, förmåns- och pensionsuppgifter i Inkomstregistrets e-tjänst. Om ersättningstagaren märker ett fel i förmåns- och pensionsuppgifterna som anmälts till inkomstregistret ska han eller hon kontakta den försäkringsanstalt som betalade ut förmånen för att korrigera uppgifterna.

Vad använder arbetsolycksfallsförsäkringsanstalterna och TVK förmånsuppgifterna till som meddelas till inkomstregistret?

Försäkringsanstalterna och TVK får de pensions- och förmånsuppgifter som de behöver från inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021 och använder uppgifterna för att avgöra ett ersättningsärende som föreskrivs i lag. Införandet av förmånsuppgifter medför dock inga ändringar i ersättningsprocessen.

Med avgörande av ett ersättningsärende avses t.ex. fastställande och utbetalning av ersättning för inkomstbortfall. Försäkringsanstalterna behöver förmånsuppgifter när de fastställer den skadades årsarbetsinkomst, betalar en annan förmånsanstalt ett retroaktivt inkomstbortfall på begäran eller fattar ett inkomstjämkningsbeslut för en efterlevande make som får änkepension.

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar har en försäkringsanstalt och TVK rätt att från en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, en myndighet och annan instans som omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, få uppgifter om ersättningar som betalats ut till den anställde samt andra uppgifter som är nödvändiga för att avgöra det ersättningsärende som handläggs.

Inkomstregisterenheten förmedlar och överlämnar sådana uppgifter i inkomstregistret som en uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av lagen har rätt att få av prestationsbetalaren eller av annan uppgiftsanvändare.