Työtapaturmavakuutuslaitokset ja Tapaturmavakuutuskeskus ilmoittavat maksamansa etuudet ja eläkkeet tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen ja hakevat sieltä tarvitsemiaan etuustietoja

Tulorekisteriin annettavien ja sieltä jaettavien tietojen määrä kasvaa entisestään, kun 1. tammikuuta 2021 alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Etuuden maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

Myös työtapaturmavakuutuslaitokset ja TVK liittyvät tietoja ilmoittavien joukkoon ja ilmoittavat tulorekisteriin seuraavat työtapaturma- ja ammattitautilain tai tapaturmavakuutuslain perusteella maksetut etuudet ja eläkkeet:

  • päiväraha, kuntoutusraha, tapaturmaeläke ja elinkorko
  • hoitotuki/haittalisä ja haittaraha
  • perhe-eläke, hautausapu ja huoltoeläke
  • palkanmenetys fysikaalisen hoidon ajalta, palkanmenetys tutkimusajalta sekä omaisen ansionmenetys sopeutumisvalmennuksen ajalta

Tulonsaajat (yksityishenkilöt) näkevät jatkossa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omat palkka-, etuus- ja eläketietonsa. Jos korvauksensaaja huomaa virheen tulorekisteriin ilmoitetuissa etuus- ja eläketiedoissa, hänen tulee olla yhteydessä etuutta maksaneeseen vakuutuslaitokseen tietojen korjaamiseksi.

Mihin työtapaturmavakuutuslaitokset ja TVK käyttävät tulorekisteriin ilmoitettuja etuustietoja?

Vakuutuslaitokset ja TVK saavat tarvitsemiaan eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä 1.1.2021 alkaen, ja käyttävät tietoja laissa säädettyä korvausasian ratkaisemista varten. Etuustietojen käyttöönotto ei kuitenkaan tuo muutoksia korvausprosessiin.

Korvausasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvauksen määrittämistä ja maksamista. Vakuutuslaitokset tarvitsevat etuustietoja, kun määritetään vahingoittuneen vuosityöansio, maksetaan toiselle etuuslaitokselle sen vaatimuksesta takautuva ansionmenetyskorvaus tai tehdään leskeneläkettä saavalle leskelle tulosovituspäätös.

Vakuutuslaitoksella ja TVK:lla on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla oikeus saada lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot työntekijälle maksetuista etuuksista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan korvausasian ratkaisemista varten.

Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon käyttäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu lain nojalla saamaan suorituksen maksajalta tai toiselta tiedon käyttäjältä.