TVK meddelade tre avgöranden om tillämpningen av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på matbud

Plattformsekonomin och nya arbetsformer medför en tolkning av om arbetet utförs i anställningsförhållande eller som företagare. Tolkningsavgörandet inverkar även på vems ansvar det är att teckna en försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Olycksfallsförsäkringscentralen TVK meddelade den 23 juni 2021 tre avgöranden om huruvida lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas på mattransporter som utförs av matbud.

I två avgöranden ansåg TVK att mattransporterna som matbudet utför har utförts i ett arbetsavtalsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen och arbetsgivaren är ett plattformsföretag. Därvid är det fråga om arbete som utförs som arbetstagare på grundval av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och arbetsgivaren svarar för försäkringen.

I ett avgörande ansåg TVK att mattransporterna som matbudet utförde inte hade gjorts i ett sådant arbetsavtalsförhållande som avses i arbetsavtalslagen. Det fråga om arbete som utförs som företagare på grundval av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och företagaren själv svarar för försäkringen.

Avgörandena baserar sig på bedömning av de faktiska arbetsförhållandena och beaktar villkoren för utförandet av arbetet som överenskommits i avtalet om arbetet. I alla tre avgöranden ansåg TVK att alla enskilda kännetecken för ett anställningsförhållande uppfylldes, men det fanns ändå behov av en helhetsbedömning.

Genom hänvisningsbestämmelsen i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpades även arbetsavtalslagen i avgörandet. Utgångspunkten för försäkring av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar är ett enhetligt tillämpningsområde med arbetspensionsförsäkringen.

TVK:s avgöranden har en bindande verkan

TVK meddelade avgörandena på ansökan av ett försäkringsbolag. Olycksfallsförsäkringscentralen kan på ansökan av en arbetstagare, någon som utför arbetet, en arbetsgivare, någon som låter utföra arbete eller en försäkringsanstalt avgöra om denna lag ska tillämpas på arbetet.

TVK fungerar som ett gemensamt organ för verkställandet och utvecklingen av försäkring av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar och till dess lagstadgade uppgifter hör bland annat att meddela sådana avgöranden om lagens tillämpningsområde.

TVK:s avgörande binder parterna, dvs. försäkringsbolaget som har gjort ansökan samt den som utför arbetet och den som låter utföra arbetet, och dessa kan ansöka om ändring i avgörandet genom besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Handläggningen och avgörandet av ärendet är inte offentliga. Om parts rätt att få information föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ytterligare information: jurist Elina Holmas, elina.holmas@tvk.fi