TVK antoi kolme ratkaisua työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisesta ruokalähetteihin

Alustatalouteen ja uusiin työnteon muotoihin liittyy tulkintaa siitä, tehdäänkö työ työsuhteessa vai yrittäjänä. Tulkintaratkaisulla on vaikutusta myös siihen, kenen vastuulla on ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Tapaturmavakuutuskeskus TVK antoi 23.6.2021 kolme ratkaisua siitä, sovelletaanko ruokalähetin tekemään ruoankuljetustyöhön työtapaturma- ja ammattitautilakia.

Kahdessa ratkaisussa TVK katsoi, että ruokalähetin tekemä ruoankuljetustyö on tehty työsopimuslain tarkoittamassa työsopimussuhteessa ja työnantajana on alustayritys. Näin ollen kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella työntekijänä tehtävästä työstä, jonka vakuuttamisesta vastaa työnantaja.

Yhdessä ratkaisussa TVK katsoi, että ruokalähetin tekemä ruoankuljetustyö ei ole tehty työsopimuslain tarkoittamassa työsopimussuhteessa. Kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella yrittäjänä tehtävästä työstä, jonka vakuuttamisesta vastaa yrittäjä itse.

Ratkaisut perustuvat tosiasiallisten työskentelyolosuhteiden arviointiin ja ottavat huomioon työtä koskevassa sopimuksessa sovitut työn tekemisen ja teettämisen ehdot. TVK katsoi kaikissa kolmessa ratkaisussa, että kaikki työsuhteen yksittäiset tunnusmerkit täyttyivät, mutta kokonaisarvioinnille oli silti tarvetta.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa olevan viittaussäännöksen kautta ratkaisussa sovellettiin myös työsopimuslakia. Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen lähtökohtana on yhdenmukainen soveltamisala työeläkevakuutuksen kanssa.

TVK:n ratkaisulla sitova vaikutus

TVK antoi ratkaisut vakuutusyhtiön hakemuksesta. Tapaturmavakuutuskeskus voi ratkaista työntekijän, työn suorittajan, työnantajan, työn teettäjän tai vakuutuslaitoksen hakemuksesta sovelletaanko työhön tätä lakia.

TVK toimii työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselimenä ja sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. tällaisten lain soveltamisalaratkaisujen antaminen. 

TVK:n ratkaisu sitoo asianosaisia eli hakemuksen tehnyttä vakuutusyhtiötä sekä työn suorittajaa ja työn teettäjää, jotka voivat hakea ratkaisuun muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Asian käsittely ja ratkaisu eivät ole julkisia. Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, elina.holmas@tvk.fi