Flera fall av försummelse att iaktta försäkringsskyldigheten mot arbetsolycksfall konstaterades än tidigare

I fjol hade cirka 4 500 arbetsgivare av olika orsaker underlåtit att teckna den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Antalet fall av försummelse som observerades i samband med Olycksfallsförsäkringscentralens tillsyn var cirka 2100 flera än 2021.

De utbetalda lönerna hos de arbetsgivare som hade försummat försäkringsskyldigheten vid Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) tillsyn 2022 uppgick till 50 miljoner euro, vilket är över 20 miljoner mera än året innan. Försummelseavgifterna för de oförsäkrade lönerna uppgick till cirka 1,8 miljoner euro. 

I fjol intensifierade Olycksfallsförsäkringscentralen sin tillsyn över försäkringsskyldigheten, vilket betydde att det totala antalet arbetsgivare som kontrollerades ökade och till följd av detta ökade också antalet konstaterade fall av försummelse från föregående år.

“Genom att använda uppgifterna från inkomstregistret kan vi snabbare än tidigare ingripa i försummelser i försäkringsskyldigheten. De lönebelopp som en enskild arbetsgivare betalat för oförsäkrat arbete hinner inte växa under en lång tidsperiod och därmed stannar försummelseavgifterna för arbetsgivarna på en rimlig nivå, trots att de totala lönebeloppen och de totala försummelseavgifterna har ökat”, berättar Niina Laakso, chef för tillsynen på Olycksfallsförsäkringscentralen.

Otecknad försäkring på grund av okunskap

I allmänhet ligger okunskap om försäkringsskyldigheten bakom orsaken till avsaknad försäkring. En allmänt förekommande felaktig uppfattning bland arbetsgivarna var bland annat att man trodde att åldersgränserna för arbetslöshets- och pensionsförsäkringarna också gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringarna. 

Det var ofta oklart för de arbetsgivare som försummat sina försäkringsskyldigheter att de själva ska utreda och sköta om att de uppfyller sina försäkringsskyldigheter som arbetsgivare. Arbetsgivarna antog att de får en anmälan av någon extern instans i samband med anställningen eller i samband med lönebetalningen.

Olycksfallsförsäkringscentralen strävar på olika sätt efter att öka arbetsgivarnas medvetenhet om försäkringsskyldigheten. Olycksfallsförsäkringscentralen har exempelvis kontaktat de arbetsgivare vars utbetalda löner som anmälts till inkomstregistret har legat nära gränsen för försäkringsskyldighet och som enligt uppgifterna i försäkringsregistret har saknat försäkring.

Det finns arbetsgivare som försummat försäkringsskyldigheten i de mest olika branscher

De arbetsgivarföretag om försummat försäkringsskyldigheten fördelar sig på flera olika branscher.

“Från år till år står handeln, yrkes- och vetenskapssektorn samt byggnadssektorn och den övriga serviceverksamheten för den största andelen försummelser”, konstaterar Laakso.

Yrkes- och vetenskapssektorn omfattar främst juridiska tjänster och redovisningstjänster, konsulttjänster inom företagsledning samt arkitekt- och ingenjörstjänster, den övriga serviceverksamheten omfattar främst olika organisationers verksamhet.

För första gången på många år sjönk andelen hushåll som arbetsgivare som försummat att teckna försäkring. I fjol stod hushållen för 20 % av de arbetsgivare som konstaterades ha försummat sin försäkringsskyldighet. År 2021 var hushållens andel fortfarande 27 %.

Bland de arbetsgivare som försummat att teckna försäkring ökade andelen med företag i aktiebolagsform 2022 till 45 % från 38 % året innan.

Jämfört med tidigare år ökade också näringsidkarnas andel från året innan med fyra procentenheter till 16 %.

En ny bransch som dök upp i tillsynen var förvaltnings- och stödtjänster med 5,2 % andel. Till branschens klassificering hör uthyrnings- och leasingverksamhet, resebyråernas och researrangörernas verksamhet, säkerhet-, bevaknings- och detektivtjänster samt fastighets- och landskapsvård.

Lagstadgad tillsynsuppgift för Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfallsförsäkringscentralens lagstadgade uppgift är att utöva tillsyn över att arbetsgivarnas försäkringsskyldighet uppfylls. Uppgiften föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar Olycksfallsförsäkringscentralen.

Olycksfallsförsäkringscentralen har utövat tillsyn över försäkringsskyldigheten sedan lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar trädde i kraft, sedan 2016. Tillsyn utövas över alla arbetsgivare som betalat lön i Finland.

Det huvudsakliga tillsynssättet är massövervakning i efterhand, där Olycksfallsförsäkringscentralens tillsyn plockar ut uppgifter om betalda löner ur inkomstregistret och jämför dem med uppgifterna i försäkringsregistret.

Om arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret att löner har utbetalats, men det inte finns några uppgifter om att arbetsgivaren har tecknat en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i försäkringsregistret, plockar Olycksfallsförsäkringscentralens tillsyn ut fallet för närmare granskning.